تشخیص ملکولی ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در جوجه های بومی و گوشتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه میکروبیولوژی،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

    لارنگوتراکئیت عفونی یکی از بیماری­های بسیار مسری در دستگاه تنفس طیور است که توسط هرپس ویروس­های گروه ۱ (GaHV-1) مربوط به پرندگان ایجاد شده و عمدتا پولت­ها و گله­های تخمگذار را درگیر می­نماید در حالی که در گله­های گوشتی و بومی ایران تاکنون گزارش نشده است.  هدف از تحقیق حاضر تشخیص و تعیین هویت جدایه­های ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در مواردی از همه­گیری علایم شدید تنفسی در گله­های گوشتی و بومی استان سمنان در بازه زمانی ژانویه ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ می­باشد.  در این راستا نمونه­های مربوط به ۲۲ مزرعه مرغ گوشتی با علایم بالینی شدید تنفسی که تلفات 29 - 5/5 درصد داشته­اند و همچنین دو گله مرغ بومی با علائم مشابه مورد بررسی قرار گرفتند.  حضور ویرس لارنگوتراکئیت عفونی طیور به عنوان عامل ایجاد بیماری با استفاده از روش­های هیستوپاتولوژی، ردیابی ژن ICPI و تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن یاد شده  مورد ارزیابی قرار گرفت.  بررسی مقایسه­ای توالی­های به دست آمده با جدایه­های کشور ایران و کشورهای همسایه نشان دهنده مشابهت بالای سویه­های جدا شده در این تحقیق با سویه­های جدا شده از کشور ترکیه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


Aghakhan, S.M; Abshar, N; Fereidouni, S.R; Marunesi, C. and Khodashenas, M. (1994). Studies on avian viral infections in Iran. Archives de l'Institut Razi, 44/45 (1):1-10.
Bagust, T.J; Jones, R.C. and Guy, J.S. (2000). Avian infectious laryngotracheitis. Revue Scientifique et Technique-Office International des Epizooties, 19 (2): 483-488.
Bancroft, J.D; Gamble, M. editors. (2008). Theory and practice of histological techniques. Elsevier health sciences.
Bayoumi, M; El-Saied, M; Amer, H; Bastami, M; Sakr, E.E. and El-Mahdy, M. (2020). Molecular characterization and genetic diversity of the infectious laryngotracheitis virus strains circulating in Egypt during the outbreaks of 2018 and 2019. Archives of Virology, 165 (3): 661-670.
Can-Sahna, K; Abayli, H; Ozbek, R; Tonbak, S. and Bulut, H. (2020). Characterization of Infectious Laryngotracheitis Virus isolates from turkey by molecular and sequence analysis. Pakistan Veterinary Journal, 40 (3): 337-342.
Chacón, J.L. and Ferreira, A.J. (2009). Differentiation of field isolates and vaccine strains of infectious laryngotracheitis virus by DNA sequencing. Vaccine, 27 (48): 6731-6738.
Crespo, R; Woolcock, P.R; Chin, R.P; Shivaprasad, H.L. and García, M. (2007). Comparison of diagnostics techniques in an outbreak of infectious laryngotracheitis from meat chickens. Avian Disease. 51 (4): 858-862.
Gowthaman, V; Kumar, S; Koul, M; Dave, U; Murthy, T.G; Munuswamy, P; Tiwari, R; Karthik, K; Dhama, K; Michalak, I. and Joshi, S.K. (2020). Infectious laryngotracheitis: Etiology, epidemiology, pathobiology, and advances in diagnosis and control–a comprehensive review. Veterinary Quarterly, 40 (1): 140-161.
Guy, J.S; Barnes, H.J. and Smith, L. (1991). Increased virulence of modified-live infectious laryngotracheitis vaccine virus following bird-to-bird passage. Avian diseases, 1: 348-355.
Ghalyanchi, L; Hosseini, H; Fallah, M.H; Aghaeean, L; Esmaeelzadeh, D.R; Ziafati, Z; Modiri, A; Almasi, Y; Gholamian, B; Ashouri, A. and Zamani, M.N. (2020). Serological survey of Infectious Laryngotracheitis in broiler flocks, Iran, 2018. Iranian Journal of Virology, 14 (1): 1-5.
Hidalgo, H. (2003). Infectious laryngotracheitis: a review. Brazilian Journal of Poultry Science, 5 (3): 157-168.
Kaboudi, K; Nciri, J; Amara, A; Laarbi, I; Moalla, N; Bouzouaia, M. and Ghram, A. (2016). Histopathological and molecular diagnosis of infectious laryngotracheitis in Tunisia-First report. International Journal of Livestock Research, 6: 34-45.
Kaya, İ.B. and Akan, M. (2018). First report of avian infectious laryngotracheitis infection in broiler breeders in Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 65 (3): 331-334.
Magouz, A; Medhat, S; Abou Asa, S. and Desouky, A. (2018). Detection of infectious laryngotracheitis virus (Gallid herpesvirus-1) from clinically infected chickens in Egypt by different diagnostic methods. Iranian journal of veterinary research, 19 (3):194-201.
May, H.G. and Tittsler, R.P. (1925). Tracheo-laryngitis in poultry. Journal of American Veterinary Medicine Association, 67: 229.
Razmyar, J; Shokrpoor, S; Barin, A; Gheshlaghi, J; Nakhaee, P; Khodayari, M. and Peighambari, S.M. (2021). Isolation of Infectious Laryngotracheitis virus in broiler chicken in Iran: first report. Veterinary Research Forum, 12 (2): 259-262.
Sadeghi, M; Bozorgemehrifard, M.H; Momtaz, H; Shooshtari, A. and Charkhkar, S. (2011). Differentiation of field isolates and vaccine strains of infectious laryngotracheitis virus by DNA sequencing. African Journal of Microbiology Research, 5 (24): 4112-4117.
Timurkaan, N; Yilmaz, F; Bulut, H; Ozer, H. and Bolat, Y. (2003). Pathological and immunohistochemical findings in broilers inoculated with a low virulent strain of infectious laryngotracheitis virus. Journal of veterinary science, 4 (2): 175-180.