دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 73، اسفند 1400، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

مقایسه دو روش پایش بقایای آنتی بیوتیک در لاشه جوجه های گوشتی

صفحه 5-15

10.22055/ivj.2020.212004.2214

سارا بصیری؛ کرامت اساسی؛ حمیدرضا هاشمی تبار؛ سعید خالدیان؛ سید شهرام شکرفروش