بررسی اثر سینامالدهید بر تک یاخته تریکوموناس گالینه(Trichomonas gallinae) در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانشیار گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری نوین آمل، ایران

چکیده

    تریکومونیازیس از بیماری­های شایع در کبوتران بوده که عامل آن تک­یاخته تریکوموناس گالینه می­باشد.  مترونیدازول داروی انتخابی در درمان تریکومونیازیس است، ولی موارد متعدد از بروز مقاومت نسبت به این دارو گزارش شده است.  با در نظر گرفتن اثرات ضدباکتری و ضد قارچی ­سینامالدهید به عنوان ماده­ی مؤثره گیاه دارچین، مطالعه­ی حاضر به بررسی اثر آن بر تک­یاخته تریکوموناس گالینه در شرایط آزمایشگاه پرداخته است.  پس از جداسازی انگل از محوطه­ی دهانی پرندگان آلوده و کشت آن، نمونه­ها در دمای 37 درجه­ی سانتی­گراد نگهداری شدند تا در فاز لگاریتمی رشد قرار بگیرند.  برای بررسی اثر سینامالدهید بر این تک یاخته از میکروپلیت­های 96 چاهکی استفاده شد.  به هر کدام از چاهک­ها 100 میکرولیتر محیط کشت حاوی 104×1 انگل اضافه شد.  سپس مقادیر سینامالدهید و مترونیدازول تا رسیدن به غلظت­های نهایی 25، 50 و 100 میکروگرم بر میلی­لیتر اضافه شدند.  تیمارها با ده تکرار انجام شده و پس از 24 ساعت میزان مرگ و میر انگل­ها از طریق مشاهده مستقیم زیر میکروسکوپ نوری و شمارش توسط لام هموسیتومتر ارزیابی گردید.  نتایج نشان داد که میزان کشندگی ­سینامالدهید با غلظت µg/mL100، 100 درصد بوده که در مقایسه با داروی مترونیدازول تفاوت معنی­دار نداشت.  همچنین میان درصد مهار رشد در تیمار با غلظت­های 100 و µg/mL 50 از سینامالدهید و مترونیدازول اختلاف معنی­دار مشاهده نشد.  این تحقیق نشان­دهنده اثرات قابل قبول سینامالدهید بر تک یاخته تریکوموناس گالینه است.  می­توان با بررسی­ بیشتر و مطالعه­ی اجزای مؤثر گیاه دارچین از ترکیبات آن برای ساخت داروهای جدید آنتی­تریکومونیایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها