ارتباط چند شکلی اگزون 6 ژن BMPR1B با صفت چند قلوزایی در گوسفندان سنجابی ، قزل و ماکویی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

    ژن گیرنده­ی پروتئین مورفوژنتیک استخوان BMPR1B)) یکی از ژن­های بزرگ اثر است که نقش مهمی در افزایش میزان تخمک­گذاری در گوسفندان دارد.  در مطالعه­ی حاضر از تعداد ۱۰۰ راس گوسفند نژاد سنجابی ایستگاه پرورش مهرگان استان کرمانشاه، ۶۰ راس گوسفند نژاد قزل و 40 رأس از گوسفندان نژاد ماکویی ایستگاه پرورش گوسفند دانشگاه ارومیه خون­گیری به عمل آمد.  استخراج DNA از نمونه­های خون به روش کیت استخراج شرکت سیناژن و واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) جهت تکثیر یک قطعه 190جفت بازی از اگزون 6 ژن BMPR1B با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت.  چند شکلی فضایی تک­رشته­ای SSCP محصولات PCR با استفاده از ژل پلی­آکریل­آمید و رنگ­آمیزی نیترات نقره به دست آمد.  نتایج نشان داد که ناحیه­ی مورد بررسی از ژن BMPR1B در دو نژاد سنجابی و قزل دارای چندشکلی بوده و در نژاد ماکویی بدون هیچ جهشی مشاهده گردید.  در نمونه­های مورد مطالعه سه الگوی باندی مختلف 1، ۲ و۳ برای نژاد سنجابی به ترتیب با فروانی 27/49، 23/36 و 49/14 و سه الگوی باندی مختلف 1، 2 و 3 برای نژاد قزل به ترتیب با فراوانی 55/55، 33/33 و 11/11مشاهده شد.  ارتباط الگوهای مشاهده شده در نژاد سنجابی و قزل روی صفت چندقلوزایی معنی­دار بود.  نتایج نشان داد که این چندشکلی در گوسفند نژاد سنجابی و قزل می­تواند به ‌عنوان یک نشانگر برای صفت دوقلوزایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 Amiri, A.,  Rahimi Mianji,  G.H., & Vatankhah ,  M. (2009). Non detection polymorphism in FecB and FecXI Genes in Lori-Bakhtiyari sheep. Modern Genetics, 3(1): 57-63.
Davis, G.H., Galloway,  S.M., Ross,  I.K., Gregan Scott,  M., Ward,  J., Bon,  N., Pradip G.M., Nimbkar, C.,  Gray , D., Subandriyo,  G.,  Inounu,  I.,  Tiesnamurti ,  B., Martyniuk, E., Eythordottir, E., Mulsant,  P., Lecerf,  F., Hanrahan, J.P., Bradford, E.G., & Wilson, T. (2002). DNA Test in Prolific Sheep from Eight Countries Provide New Evidence on Origin of the Booroola (FecB) Mutation. Biology of Reproduction, 66(3), 1869-1874.
Davis, G.H., Montgomery, G.W., Allison, A.J., Kelly,  R.W., & Bray, A.R. (1982). Segregation of a major gene influencing fecundity in progeny of Booroola sheep. New Zealand Journal of Agricultural Research, 25(4), 525-529.
Eghbalsaied ,  S.,  Amini , H.,  Rashidi, F.,  Velayati, D. &  Pour ali , SH. (2016).  Identification of new mutations in exon 8 of the BMPR1B gene in Iranian sheep of Lori-Bakhtiari, Shal, Ghezel and Afshari breeds. Journal of Agricultural Biotechnology, 8(3), 1-14 . (In Persian).
Ghafari, M. (2007). Identification of Polymorphisms in Borula Genes BMPR-1B and GDF9 Related to twinning in shawl sheep. Master thesis. Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, 5(2),1-6, (In Persian).
Guan,  F., Liu, S.R.­, Shi, G.Q., & Yang,  L.G. (2007). Polymorphism of FecB gene in nine sheep breeds or strains and its effects on litter size, lamb growth and development. Animal Reproduction Science, 99(2), 44-52.
Hanrahan,  J.P.,  Gregan, S.M.,  Mulsant,  P.,  Mullen, M., Davis, G.H., Powell, R., &  Galloway , S.M. (2004). Mutations in the genes for oocytes-derived growth factors GDF9 and BMP15 are associated with both increased ovulation rate and sterility in Cambridge and Belclare sheep (Ovis aries).  Biology of Reproduction, 70(1), 900-909.
Mahdavi, M., Nanekarani, S., & Hosseini,  S.D. (2014). Mutation in BMPR-IB gene is associated with litter size in Iranian Kalehkoohi sheep. Animal reproduction science, 147(4), 93-98.
Mohamadi, GH., & Mahmodi, M. (2011). Investegation of  Polymorphism of FecB Gene in Najdi and Native Goats of Khuzestan Province by Method PCR-RFLP. Journal of Veterinary and Laboratory, 3(1), 13-20. (In Persian).
Mulsant, P., Lecerf, F.,  Fabre, S., Schibler,  L., Monget, P., Lanneluc, I.,  Pisselet, C.,  Riquet, J., Monniaux, D.,  Callebaut, I., & Cribiu, E. ( 2001). Mutation in bone morphogenetic protein receptor-IB is associated with increased ovulation rate in Booroola Merino ewes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(9), 5104-5109.
Orita, M.­­, Suzuki, Y.­, Sekiya, T., & Hayashi, K. (1989). Rapid and sensitive detection of point mutations.journal of Genomics, 5(4),874-9.
SAS Institute Inc .(2004). SAS/STAT User’s Guide, Version 9.1. Cary, NC: SAS Institute Inc.
Souza, C.J., MacDougall, C.,  Campbell, B.K., McNeilly, A.S., & Baird, D.T. ( 2001). The Booroola (FecB) phenotype is associated with a mutation in the bone morphogenetic receptor type 1 B (BMPR1B) gene. Journal of Endocrinology, 169(2), R1-R6.
Weiss, B.,  Davidkova, G., & Zhou, L.W. (1999). Antisense RNA gene therapy for studing and modulating biological processes.journal of Cell Molecular life science, 55(2), 334-358.