تشخیص بیماری لاکتوکوکوزیس در یکی از مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی (PhD) بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی (PhD) بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز. اهواز، ایران

4 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

5 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    لاکتوکوکوس گارویه باکتری گرم مثبت، بی‌هوازی اختیاری، اکسیداز و کاتالاز منفی، متعلق به باکتری‌های گروه اسید لاکتیک است.  این باکتری عامل لاکتوکوکوزیس، یک بیماری فوق حاد با سپتی‌سمی هموراژیک در ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان است و باعث خسارت‌های اقتصادی فراوانی به صنعت آبزی‌پروری می‌گردد.  در این مطالعه از تعداد 10 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مشکوک به لاکتوکوکوزیس از یکی از مزارع استان خوزستان واقع در مسجدسلیمان نمونه‌برداری و از کلیه قدامی و مغز آن­ها کشت باکتریایی انجام گردید.  با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی و روش مولکولی (با پرایمرهای اختصاصی ژن16S rRNA ) ایزوله‌های به دست آمده مورد بررسی بیش­تر قرار گرفتند.  همچنین نمونه ­گیری از اندام­های مختلف انجام و برای بررسی هیستوپاتولوژی در فرمالین 10 درصد قرار داده شد.  جهت بررسی ضایعات، از بافت­ها مقاطع 5 میکرون تهیه و با روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ­ آمیزی و بررسی گردیدند.  نتایج کشت، تست‌های بیوشیمیایی و PCR موید وجود بیماری لاکتوکوکوزیس در مزرعه مورد بررسی بود.  در بررسی ماکروسکوپی ضایعاتی در کبد، کلیه­ها و روده­ی ماهیان مبتلا مشاهده گردید.  کبد رنگ پریده و کلیه ­ها نسبتاً متورم بودند.  عوارض و ضایعات دیگر از جمله آب آوردگی شکم در ماهیان مبتلا مشاهده نگردید.  در بررسی هیستوپاتولوژیک کبد، دژنرسانس خفیف و نکروز کانونی سلول­های کبدی مشهود بود.  در کلیه­ ها دژنره­سانس لوله ­های کلیوی به همراه افزایش مراکز ملانوماکروفاژ و در مواردی ادم خفیف گلومرول­ها مشاهده گردید.  در روده ­ها التهاب و تجمع سلول‌های التهابی در مخاط مشاهده گردید.  با توجه به تایید حضور لاکتوکوکوزیس لازم است اقدامات مناسب در خصوص پیشگیری از بیماری (خصوصاً واکسیناسیون) انجام گردد.

کلیدواژه‌ها


Austin, B., & Austin, D. A. (1999). Vibrionaceae representatives: characteristics of the disease. Bacterial Fish Pathogens: Disease of Farmed and Wild Fish29(30), 108-115.
Austin, B., Austin, D.A. (2014) Bacterial Fish Pathogens, Disease of Farmed and Wild Fish. Fifth Edition, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, ISBN .978-94-007-4884-2 (eBook)
Bark, S., & McGregor, D. (2001). The first occurrance of Lactococcosis in farmed trout in England. Trout News, 9-10.‏
Baeck, G. W., Kim, J. H., Gomez, D. K., & Park, S. C. (2006). Isolation and characterization of Streptococcus sp. from diseased flounder (Paralichthys olivaceus) in Jeju Island. Journal of veterinary science7(1), 53-58.‏
Bekker, A., Hugo, C., Albertyn, J., Boucher, C. E., & Bragg, R. R. (2011). Pathogenic Gram‐positive cocci in South African rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Diseases34(6), 483-487.‏
Buller, N. B. (2014). Bacteria and fungi from fish and other aquatic animals: a practical identification manual. Cabi.‏
Carson, J., Gudkovs, N., & Austin, B. (1993). Characteristics of an Enterococcus‐like bacterium from Australia and South Africa, pathogenic for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Diseases16(4), 381-388.‏
Eldar, A., Ghittino, C., Asanta, L., Bozzetta, E., Goria, M., Prearo, M., & Bercovier, H. (1996). Enterococcus seriolicida is a junior synonym of Lactococcus garvieae, a causative agent of septicemia and meningoencephalitis in fish. Current microbiology32(2), 85-88.‏
Eyngor, M., Zlotkin, A., Ghittino, C., Prearo, M., Douet, D. G., Chilmonczyk, S., & Eldar, A. (2004). Clonality and diversity of the fish pathogen Lactococcus garvieae in Mediterranean countries. Appl. Environ. Microbiol.70(9), 5132-5137.‏
Fereidouni, M. S., Akhlaghi, M., & Alhosseini, A. K. (2013). Antibacterial effects of medicinal plant extracts against Lactococcus garvieae, the etiological agent of rainbow trout lactococcosis. International Journal of Aquatic Biology1(3), 119-124.‏
Ghittino, P., & Prearo, M. (1992). Report of Streptococcosis in rainbow trout(Oncorhynchus mykiss) in Italy: Preliminary note. Bollettino Societa Italiana di Patologia Ittica, (8), 4-9.‏
Gibello, A., Galán-Sánchez, F., Blanco, M. M., Rodríguez-Iglesias, M., Domínguez, L., & Fernández-Garayzábal, J. F. (2016). The zoonotic potential of Lactococcus garvieae: an overview on microbiology, epidemiology, virulence factors and relationship with its presence in foods. Research in Veterinary Science109, 59-70.‏
Holt, J.G.; Krieg, R.N.; Sneath, P.H.A.; Staley, J.T. and  Williams, S.T.  (1993).  Bergey’s  Manual of Determinative Bacteriology. 9th ed. Williams and Wilkins, Baltimore, PP: 221-251.
Kusuda, R., Kawai, K., Salati, F., Banner, C. R., & Fryer, J. L. (1991). Enterococcus seriolicida sp. nov., a fish pathogen. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 41(3), 406-409.‏
Mata, A. I., Gibello, A., Casamayor, A., Blanco, M. M., Domínguez, L., & Fernández-Garayzábal, J. F. (2004). Multiplex PCR assay for detection of bacterial pathogens associated with warm-water streptococcosis in fish. Appl. Environ. Microbiol.70(5), 3183-3187.‏
Mirzakhani, A. (2009). Isolation of Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae in rainbow trout farms in Chahramahal va Bakhtiari Province by Multiplex PCR [Dissertation]. Shahrekord, Islamic Azad University.‏
Palacios, M. A., Zamora, M. J., Velazquez, J., Zamora, E., & Duran, A. (1993). Streptococcosis in rainbow trout(Oncorhynchus mykiss) in Spain. Bollettino Societa Italiana di Patologia Ittica5(13), 11-16.‏
Pereira, F., Ravelo, C., Toranzo, A. E., & Romalde, J. L. (2004). Lactococcus garvieae, an emerging pathogen for the Portuguese trout culture. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists24(6), 274-279.‏
Ravelo, C., Magariños, B., Romalde, J. L., & Toranzo, A. E. (2001). Conventional versus miniaturized systems for the phenotypic characterization of Lactococcus garvieae strains. Bulletin-European Association of Fish Pathologists21(4), 136-144.‏
Sharifiyazdi, H., Akhlaghi, M., Tabatabaei, M., & Mostafavi Zadeh, S. M. (2010). Isolation and characterization ofLactococcus garvieae from diseased rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) cultured in Iran. Iranian Journal of Veterinary Research11(4), 342-350.‏
Soltani, M., Jamshidi, S., & Sharifpour, I. (2005). Streptococcosis caused by Streptococcus iniae in farmed rainbow trout (Oncorhynchys mykiss) in Iran: biophysical characteristics and pathogenesis. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists25(3), 95-106.‏
Soltani, M., Nikbakht, G., Ebrahimzadeh Moussavi, H. A., & Ahmadzadeh, N. (2008). Epizootic outbreak of lactococcosis caused by Lactococcus garvieae in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Iran. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists28(5), 95-106.‏
Soltani, M., Raissy, M., Goodarzi, M. A., & Momtaz, H. (2011). Isolation of Lactococcus garvieae in rainbow trout farms and 16S rRNA gene sequencing in Chahramahal va Bakhtiari Province. Journal of Veterinary Medicine8, 61-67.‏
Soltani, M., & Tarahomi, M. (2008). Study of streptococcosis/lactococcosis in some farmed rainbow trout in Fars Province, Iran. In 1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases (pp. 29-30).‏
Tarr, C. L., Patel, J. S., Puhr, N. D., Sowers, E. G., Bopp, C. A., & Strockbine, N. A. (2007). Identification of Vibrio isolates by a multiplex PCR assay and rpoB sequence determination. Journal of clinical microbiology45(1), 134-140.‏
Vendrell, D., Balcázar, J. L., Ruiz-Zarzuela, I., De Blas, I., Gironés, O., & Múzquiz, J. L. (2006). Lactococcus garvieae in fish: a review. Comparative immunology, microbiology and infectious diseases29(4), 177-198.‏
Wang, C. Y. C., Shie, H. S., Chen, S. C., Huang, J. P., Hsieh, I. C., Wen, M. S., ... & Wu, D. (2007). Lactococcus garvieae infections in humans: possible association with aquaculture outbreaks. International journal of clinical practice61(1), 68-73.