اندازه گیری شاخص های طبیعی سرخرگ کلیوی در گربه های موکوتاه اهلی به روش اولتراسونوگرافی داپلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 دانش آموخته دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    اولتراسونوگرافی داپلر یک روش بسیار مهم برای تشخیص بیماری­­­­­­­­­­­­های کلیوی است.  اطلاعات به دست آمده در مورد آناتومی عروق و همودینامیک، در تشخیص بسیاری از ناهنجاری­ها کمک کننده می­باشد.  بیماری­های کلیوی در گربه ­های من شایع هستند.  کاهش جریان خون کلیوی به عنوان اولین نشانه اختلال است که می­تواند با اولتراسونوگرافی داپلر ارزیابی شود.  هدف از انجام تحقیق حاضر، به دست آوردن تصاویر طبیعی داپلر رنگی و محاسبه شاخص­های سرعت جریان خون در سرخرگ­های کلیوی، سرخرگ­های بین لوبی و آئورت شکمی توسط داپلر پالسی در گربه­ های بالغ بود.  بدین منظور 20 قلاده گربه سالم از نظر بالینی (10 قلاده نر و 10 قلاده ماده)، از نژاد موکوتاه اهلی، با میانگین سنی 18 ماه و میانگین وزنی 7/2 کیلوگرم انتخاب شدند.  در این مطالعه شاخص ­های عروقی (آئورت شکمی و عروق کلیوی) شامل حداکثر سرعت جریان خون در سیستول (PSV)، سرعت جریان خون در دیاستول (EDV)، متوسط سرعت جریان خون (MV)، شاخص مقاومت شریانی (RI)، شاخص ضربان شریانی (PI)، حجم خون (VF) و منحنی طیفی داپلر پالسی اندازه ­گیری شدند.  در این مطالعه میانگین PSV و EDV سرخرگ آئورت شکمی در گربه ­های مورد مطالعه به ترتیب 70/72 و 14 سانتی­متر/ ثانیه به دست آمد.  میانگین RI ،PI، MV و VF آئورت شکمی به ترتیب 91/0، 07/2، 78/32 و 54/3 بود.  مقادیر PSV، EDV و RI در سرخرگ اصلی کلیه راست 25/12، 85/33 و 72/0 و در سرخرگ اصلی کلیه چپ 80/11، 83/33 و 73/0 به دست آمد.  مقادیر PSV، EDV و RI عروق بین لوبی در کلیه راست 72/9، 26/22 و 58/0 و در عروق بین لوبی کلیه چپ 26/9، 12/22 و 59/0 اندازه­گیری شد.  مقادیر عددی به دست آمده هیچ گونه اختلاف معنی­داری را بین گروه­های مختلف (از نظر جنسیت و نیز بین کلیه­ های سمت راست و چپ) نشان ندادند.  از نتایج به دست می­توان به عنوان شاخص­های طبیعی، در تشخیص بیماری­های مرتبط در گربه ­ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


Carvaiho, C.F. and  Chammas, M.C. (2011). Normal Doppler velocimetry of renal vasculature in Persian cats. Journal of Feline Medicine and Surgery, 13(6): 399-404.
Coley, E.D. (1995). The Rabbit. In: Morrow, D.A., Current Therapy in Theriogenology, W.B. Sunders, Pp:1005-1008.
Dodd,  G.D.; Kaufman, P.N. and  Bracken, R.B. (1991). Renal arterial duplex Doppler ultrasound  in dogs, with urinary obstruction. Journal of Urology, 145(3): 644-646.
Ettinger, S.J. and Feldman, E.C. (2010). Textbook of Veterinary Internal Medicine: Diseases of the Dog and Cat. 7th ed., California: St. Louis, Missouri, Pp: 1332-1407.
Gaschen, S.T.; Cotes, J.R. and Sorjonen, D.C. (2004). Studing about dogs mesenteric by doppler Ultrasonography. Veterinary Radiology and Ultrasound, 45(2): 166-171.
Gottlieb, R.H.; Luhmann, K.T. and Oates, R.P. (1989). Duplex ultrasound evaluation of normal native kidneys and native kidneys with urimary tract obstruction. Journal Ultrasound Medecine, 8(11): 609-611.
Kidong, L.H.; Seong, Y.S.; Lee, J.M.; Lee, J.W. and Ohtaeh, H. (2003). Ultrasonographic resistive index of the cranial pancreaticoduodenal artery in normal conscious dogs.  Journal of Veterinary Clinics, 20(3): 274-277.
Masoudifard. M.; Vajhi, A.R.; Soroori, S. and Asadzadeh Manjili, S. (2008). Normal color and pulsed-waved Doppler ultrasonography of femoral artery in rabbits. Journal of Veterinary Research, 62(6): 379-383.
Meyer, J.L.; Khalil, R.M.;  Obuchowslti, N.A. and Baus, L.K. (1997). Common carotid artery: Variability of doppler ultrasonography velocity measurements. Radiology, 4(2): 339-341.
Nyland, T.G.; Paul, E.; Mark, D.; William, J. and Fisher, P.E.  (1993). Diagnostic of utinary tract obstruction in dogs using duplex Doppler ultrasonography. Veterinary Radiology and Ultrasound, 34(5): 348-352.
 Nyland, T.G. and  Mattoon, J.S. (2014). Small Animal Ultrasound. 3rd ed.  Saunders,  Philadelphia, Pp: 410-520.
Rooma Gardelle, O.;  Wergin, M.; and  Achermann, N. (2005). Studing about acute animia in renal vascular resistance, puls pressure and the resistive index in dogs kidneys. Radiology, 213: 225-246.
Toker, M. and Sagmanligil, V. (2002). Evaluation of echocardiographic findings via doppler technique in rabbits. Turk Veterinerlik ve Hayvancilik Dergisi, 26(4): 895-900.
Tublin, M.E.; Tessler, F.N. and Murphy, M.E. (1999). Correlation between renal vascular resistance, pulse pressure, and the resistive index in isolated perfused rabbit kidneys. Radiology, 213(1): 258-264.
Zwiebel, W.J. (2000). Introduction to vascular ultrasonography. 4th  ed. Saunders,  Philadelphia, Pp: 447-455.