فعالیت اسپاسمولیتیک پولگون بر انقباضات ایلئوم گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

    اختلالات حرکتی دستگاه گوارش در نشخوارکنندگان با اهمیت است. پولگون یک کتون مونوترپن طبیعی است که از اسانس گیاهان مختلف به دست می‌آید. گزارش شده که پولگون دارای اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد هیستامین است. مطالعه حاضر اثرات پولگون را بر انقباضات عضله صاف ایلئوم گاوی بررسی کرده است. این آزمایش بر روی عضله صاف بافت ایلئوم تهیه شده از کشتارگاه در حمام بافتی انجام شد. هفت غلظت تجمعی پولگون از 1 تا 1000 میکروگرم در میلی‌لیتر به نمونه‌های بافت اضافه شد. محلول مورد استفاده محلول تیرود بود که با مخلوطی از 95٪ اکسیژن و 5٪ دی اکسید کربن هوادهی می‌شد و دما در 37 درجه سانتی‌گراد تنظیم شد. اثر پولگون بر انقباضات پایه و سه انقباض ایجاد شده ناشی از باریم‌کلراید، پتاسیم‌کلراید و کارباکول بررسی شده است. نتایج نشان داد که پولگون به طور قابل توجهی انقباضات خود به خودی و همچنین انقباضات ناشی از اسپاسموژن‌ها مهار می‌کند. پولگون انقباضات ناشی از کارباکول، باریم‌کلراید و پتاسیم‌کلراید را در غلظت 30 میکروگرم بر میلی‌لیتر شل کرد. پولگون دارای اثر اسپاسمولیتیک می‌باشد و این می‌تواند اساس فارماکولوژیکی برای استفاده‌ی دارویی در درمان اسپاسم روده یا افزایش حرکات باشد.

کلیدواژه‌ها


Andrade, L.N.; De Sousa, D.P. and Batista, J.S. (2013). Action mechanism of the monoterpenes (+)-pulegone and 4-terpinyl acetate in isolated guinea pig ileum. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 12(6): 581-591.
Amalich, S.; Zerkani, H.; Cherrat, A.; Dedianhoua, N.; Soro, K.; Bourakhouadar, M.; Mahjoubi, M.; Hilali, F. and Zair T. (2016). Study on Mentha Pulegium L. from M'rirt (Morocco): Antibacterial and antifungal activities of a Pulegone-rich essential oil. J. Chem. Pharm. Res, 8:363-70.
Baser, K.; Kirimer, N. and Tümen, G. (1998). Pulegone-rich essential oils of Turkey. Journal of Essential Oil Research, 10: 1-8.
Constable, P.D.; Hinchclif, K.W. and Done, SH. (2017). Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats .11th ed. Elsevier Health Sciences, 176-908.
de Cerqueira, S.V.S.; Gondim, A.N.S.; Roman-Campos, D.; Cruz, J.S.; da Silva Passos, A.G.; Lauton-Santos, S.; Lara, A.; Guatimosim, S.; Conde-Garcia, E.A. and de Oliveira, E.D. (2011). R (+)-Pulegone impairs Ca2+ homeostasis and causes negative inotropism in mammalian myocardium. European journal of pharmacology, 672: 135-142.
Dhingra A.K., Chopra B., Bhardwaj S. and Dhar K.L. (2011). Synthesis and characterization of novel Pulegone derivatives as substitutes of 4-(1, 1 dimethylethyl) cyclohexan-1-ol acetate. J. Pharm. Res, 4: 19-21.
EL Mahdy, C.; Popescu, S.; Borda, C. and Blagapetrean, A. (2019). Plants Used in Ethnoveterinary Medicine in Cows. A Review. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies, 76(2): 61-76.
Farley, D.R. and Valerie, H. (2006). The natural variation of the Pulegone content in various oils of peppermint. J. Sci. Food. Agric, 31: 1143–1151.
Fecteau, G.; Desrochers, A.; Francoz, D. and Nichols, S. (2017). Diagnostic Approach to the Acute Abdomen. The Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice, 34:19-33.
Gong, H.; He, L.; Zhao, Z.; Mao, X. and Zhang, C. (2021). The specific effect of (R)-(+)-Pulegone on growth and biofilm formation in multi-drug resistant Escherichia coli and molecular mechanisms underlying the expression of pgaABCD genes. Biomedicine & Pharmacotherapy, 134: 111149.
Hawthorn, M.; Ferrante, J.; Luchowski, E.; Rutledge, A.; Wei, X.Y. and Triggle, D.J. (1988). The actions of peppermint oil and menthol on calcium channel dependent processes in intestinal, neuronal and cardiac preparations. Alimentary pharmacology & therapeutics, 2(2): 101-118.
Heller, M.C. and Chigerwe, M. (2018). Diagnosis and treatment of infectious enteritis in neonatal and juvenile ruminants. The Veterinary clinics of North America. Food animal practice, 34: 101.
Jalilzadeh-Amin, G.; Maham, M.; Dalir-Naghadeh, B. and Kheiri, F. (2012a). Effects of Mentha longifolia essential oil on ruminal and abomasal longitudinal smooth muscle in sheep. Journal of Essential Oil Research, 24: 61-69.
Jalilzadeh-Amin, G.; Maham, M.; Dalir-Naghadeh, B. and Kheiri, F. (2012b). In vitro effects of Artemisia dracunculus essential oil on ruminal and abomasal smooth muscle in sheep. Comparative Clinical Pathology, 21: 673-680.
jalilzadeh, A.G. and Maham, M. (2013). Evaluation of Pulegone on transit time and castor-oil induced diarrhea in rat. phramaceutical sciences, 19: 77 - 82.
Lima, T.C.; Mota, M.M.; Barbosa-Filho, J.M.; Dos Santos, M. R. V. and De Sousa, D. P. (2012). Structural relationships and vasorelaxant activity of monoterpenes. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 20(1): 1-4.
Mendel, M.; Chłopecka, M.; Latek, U.; Karlik, W.; Tomczykowa, M.; Strawa, J. and Tomczyk, M. (2020). Evaluation of the effects of Bidens tripartita extracts and their main constituents on intestinal motility–An ex vivo study. Journal of Ethnopharmacology, 259: 112982.
Mendel, M.; Chłopecka, M.; Dziekan, N. and Karlik, W. (2017). Phytogenic feed additives as potential gut contractility modifiers—A review. Animal feed science and technology, 230: 30-46.
Navarre, C.B. and Roussel, A.J. (1996). Gastrointestinal motility and disease in large animals. Journal of Veterinary Internal Medicine, 10: 51-59.           
Mendel M. (2016a). The effect of alfalfa saponins on the contractility of bovine   isolated   abomasum   and   duodenum   preparations. Livestock Science, 188, 153-158.
Mendel M. (2016b). Modification   of   abomasum   contractility   by flavonoids present in ruminants diet:  in vitro study. Animal, 10(9): 1431-1438.
Michel A.; Mevissen M.; Burkhardt H. and Steiner A. (2003). In vitro effects of cisapride, metoclopramide and bethanechol on smooth muscle preparations from abomasal antrum and duodenum of dairy cows. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 26(6): 413-420.
Mikaili, P.; Mojaverrostami, S.; Moloudizargari, M. and Aghajanshakeri, S. (2013). Pharmacological and therapeutic effects of Mentha Longifolia L. and its main constituent, menthol. Ancient science of life, 33(2): 131.
Radostits, O.M.; Gay, C.; Hinchcliff, K.W. and Constable, P.D. (2007). A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. Veterinary medicine, 10: 2045-2050.
Soares, P.M.G.; Assreuy, A.M.S.; Souza, E.P.; Lima, R.F.; Silva, T.; Fontenele, S. and Criddle, D.N. (2005). Inhibitory effects of the essential oil of Mentha Pulegium on the isolated rat myometrium. Planta médica, 71: 214-218.
Soares, P.M.G.; de Freitas Pires, A.; de Souza, E.P.; Assreuy, A.M.S. and Criddle, D.N. (2012). Relaxant effects of the essential oil of Mentha pulegium L. in rat isolated trachea and urinary bladder. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 64: 1777-1784.
Souza, F.V.M.; da Rocha, M.B.; de Souza, D.P. and Marçal, R.M. (2013). (−)-Carvone: Antispasmodic effect and mode of action. J Fitoterapia, 85: 20-24.
Yang, Q.; Luo, J.; Lv, H.; Wen, T.; Shi, B.; Liu, X. and Zeng, N. (2019). Pulegone inhibits inflammation via suppression of NLRP3 inflammasome and reducing cytokine production in mice. Immunopharmacology immunotoxicology, 41: 420-427.