مقایسه غلظت باقیمانده انروفلوکساسین در شیر کارتیه های مبتلا به ورم پستان بالینی و سالم متعاقب تجویز داخل عضلانی به روش HPLC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

    مطالعات فارماکوکینتیکی داروها در بدن حیوانات سالم صورت می­پذیرد.  با توجه به این که در شرایط پاتولوژیک میزان نفوذپذیری داروها به فضاهای آناتومیک دستخوش تغییرات می­شود، اطلاع از میزان نفوذپذیری آنتی­بیوتیک­ها در غدد پستانی مبتلا به عفونت می­تواند در انتخاب آنتی­بیوتیک مؤثر باشد.  هدف از این مطالعه ارزیابی غلظت انروفلوکساسین در شیر کارتیه­های مبتلا به ورم پستان بالینی و سالم پس از تجویز داخل عضلانی تک دوز دارو در گاوهای شیری بود.  برای انجام این تحقیق از 6 رﺃس گاو هلشتاین شیروار مبتلا به ورم پستان درجه 2 بالینی با عامل کلی فرمی، به روش آسپتیک نمونه شیر اخذ و به صورت همزمان در محیط بلاد آگار و مک کانکی کشت داده شد، سپس سویه­های کلی فرم جدا شده به آزمایشگاه رفرانس ارسال گردید.  بعد از تأیید عامل ورم پستان، انروفلوکساسین 5 درصد (هیپرالونا) با دوز mg/kg B.W 5 داخل عضلانی تزریق شد.  سپس از کارتیه مبتلا و کارتیه ضربدری سالم در زمان‌های متفاوت نمونه‌ شیر اخذ و برای آنالیز به آزمایشگاه ارسال شد.  باقی­مانده­های انروفلوکساسین و متابولیت آن، سیپروفلوکساسین به روش استاندارد استخراج شد سپس غلظت داروها با روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) اندازه­گیری شد.  شرایط کروماتوگرافی شامل فاز متحرک متانول- استونیتریل با نسبت حجمی (v/v) 76:24 به روش ایزوکراتیک با سرعت جریانml/min  1 و شناساگر UV با طول موج 280 نانومتر بود.  نتایج مطالعه ما نشان داد که بین میزان انروفلوکساسین در نمونه­های شیر دو گروه در ساعات اندازه­گیری شده تفاوت معنی­داری وجود ندارد، در حالی که مقدار سیپروفلوکساسین در ساعت 12 در نمونه­های شیر اخذ شده از کارتیه ورم پستانی، به طور معنی­داری بیش­تر از شیر کارتیه­های سالم بود.  بر اساس داده­های به دست آمده از HPLC می­توان نتیجه گرفت که الگوی نفوذ انروفلوکساسین در کارتیه­های سالم و مبتلا به ورم پستان بالینی تفاوت معنی­داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ambros, L., Montoya, L., Kreil, V., Waxman, S., Albarellos, G., Rebuelto, M., . . . San Andres, M. (2007). Pharmacokinetics of erythromycin in nonlactating and lactating goats after intravenous and intramuscular administration. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 30(1), 80-85.
Avci, T., & Elmas, M. (2014). Milk and blood pharmacokinetics of tylosin and tilmicosin following parenteral administrations to cows. The Scientific World Journal, 2014.
Bajwa, N., Bansal, B., Srivastava, A., & Ranjan, R. (2007). Pharmacokinetic profile of erythromycin after intramammary administration in lactating dairy cows with specific mastitis. Veterinary research communications, 31(5), 603-610.
Brown, S. (1996). Fluoroquinolones in animal health. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 19(1), 1-14.
Campoli-Richards, D. M., Monk, J. P., Price, A., Benfield, P., Todd, P. A., & Ward, A. (1988). Ciprofloxacin. Drugs, 35(4), 373-447.
Erskine, R. J., Wagner, S., & DeGraves, F. J. (2003). Mastitis therapy and pharmacology. The Veterinary clinics of North America. Food animal practice, 19(1), 109-138, vi.
Fang, W., & Pyörälä, S. (1996). Mastitis-causing Escherichia coli: serum sensitivity and susceptibility to selected antibacterials in milk. Journal of dairy science, 79(1), 76-82.
Halasa, T., Huijps, K., Østerås, O., & Hogeveen, H. (2007). Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: A review. Veterinary Quarterly, 29(1), 18-31.
Heringstad, B., Klemetsdal, G., & Ruane, J. (2000). Selection for mastitis resistance in dairy cattle: a review with focus on the situation in the Nordic countries. Livestock Production Science, 64(2), 95-106.
Horwitz, W. (1975). Official methods of analysis (Vol. 222): Association of Official Analytical Chemists Washington, DC.
Idowu, O., Peggins, J., Cullison, R., & Von Bredow, J. (2010). Comparative pharmacokinetics of enrofloxacin and ciprofloxacin in lactating dairy cows and beef steers following intravenous administration of enrofloxacin. Research in veterinary science, 89(2), 230-235.
Kinsella, B., Lehotay, S. J., Mastovska, K., Lightfield, A. R., Furey, A., & Danaher, M. (2009). New method for the analysis of flukicide and other anthelmintic residues in bovine milk and liver using liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Analytica chimica acta, 637(1), 196-207.
Marin, P., Escudero, E., FERNÁNDEZ‐VARÓN, E., & Carceles, C. (2007). Pharmacokinetics and milk penetration of difloxacin after intravenous, subcutaneous and intramuscular administration to lactating goats. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 30(1), 74-79.
Movassagh, M. (2012). Identification of antibiotic residues in raw cow's milk collected from Ilkhchei region (south west of Tabriz) in spring of 1388. Journal of Food Technology and Nutrition, 9(3), 89-94.
Neu, H. C. (1988). Quinolones: a new class of antimicrobial agents with wide potential uses. The Medical clinics of North America, 72(3), 623-636.
Pober, J. S., & Sessa, W. C. (2007). Evolving functions of endothelial cells in inflammation. Nature Reviews Immunology, 7(10), 803.
Rantala, M., Kaartinen, L., Välimäki, E., Stryrman, M., Hiekkaranta, M., Niemi, A., . . . Pyörälä, S. (2002). Efficacy and pharmacokinetics of enrofloxacin and flunixin meglumine for treatment of cows with experimentally induced Escherichia coli mastitis. Journal of Veterinary Pharmacology and therapeutics, 25(4), 251-258.
Rasooli, A., Amani, Z., Bahonar, A., Shams, G., & Abdolmaki, Z. (2014). A trace analysis of oxytetracycline and tetracycline residues in pasteurized milk supplied in Tehran: a one-year study (April 2011-March 2012). Iranian Journal of Veterinary Medicine, 8(2), 119-123.
Rassouli, A., Abdolmaleki, Z., Bokaee, S., Kamkar, A., & Shams, G. (2010). A cross-sectional study on Oxytetracycline and Tetracycline residues in pasteurized milk supplied in Tehran by an HPLC method. International Journal of Veterinary Research, 4(1), 1-68.
Riviere, J. E., & Papich, M. G. (2018). Veterinary Pharmacology and Therapeutics: John Wiley & Sons.
Ruegg, P. L. (2012). New perspectives in udder health management. Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 28(2), 149-163.
Sawant, A., Sordillo, L., & Jayarao, B. (2005). A survey on antibiotic usage in dairy herds in Pennsylvania. Journal of Dairy Science, 88(8), 2991-2999.
Schenck, F. J., & Callery, P. S. (1998). Chromatographic methods of analysis of antibiotics in milk. Journal of Chromatography A, 812(1), 99-109.
Suojala, L., Kaartinen, L., & Pyörälä, S. (2013). Treatment for bovine E scherichia coli mastitis–an evidence-based approach. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 36(6), 521-531.
Tedgui, A. (1996). Endothelial permeability under physiological and pathological conditions. Prostaglandins, leukotrienes and essential fatty acids, 54(1), 27-29.
Tyczkowska, K. L., Voyksner, R. D., Anderson, K. L., & Papich, M. G. (1994). Simultaneous determination of enrofloxacin and its primary metabolite ciprofloxacin in bovine milk and plasma by ion-pairing liquid chromatography. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 658(2), 341-348.
Varma, R., Ahmad, A., Sharma, L., Aggarwal, P., & Ahuja, V. (2003). Pharmacokinetics of enrofloxacin and its active metabolite ciprofloxacin in cows following single dose intravenous administration. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 26(4), 303-305.
Waxman, S., Rodriguez, C., González, F., De Vicente, M., San Andrés, M., & San Andrés, M. (2001). Pharmacokinetic behavior of marbofloxacin after intravenous and intramuscular administrations in adult goats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 24(6), 375-378.