دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 1-125 
بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک

صفحه 14-24

صالح اسماعیل زاده؛ عاطفه صباغ؛ بابک محمدیان؛ علیرضا البرزی؛ مسعود قربانپور؛ مهدی پورمهدی بروجنی


اثر افزایش انرژی جیره و افزودن اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده ی جوجه های گوشتی

صفحه 44-54

محمد روستایی علی مهر؛ حدیث مؤیدی‌احمدسرایی؛ محمود حقیقیان‌رودسری


اثرات تمرین بر برخی پارامترهای هماتولوژیک اسب عرب خوزستان

صفحه 78-87

علیرضا قدردان مشهدی؛ غلامحسین خواجه؛ هانیه مظاهری


تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی

صفحه 88-97

محمدرضا قربانی؛ محمد بوجارپور؛ منصور میاحی؛ جمال فیاضی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ سید صالح طباطبایی


اثر توأم و جداگانه ی دو گونادوتروپین eCG و FSH بر فراسنجه های تولید مثلی در میش های نژاد زندی

صفحه 98-104

مهدی لطفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارعشحنه؛ مهدی ژندی؛ عباس اکبری شریف


بررسی هیستوپاتولوژیک اثر عصاره گیاه آلوئه ورا در ترمیم زخم ماهی کپور معمولی

صفحه 105-112

مهرزاد مصباح؛ مجتبی علیشاهی؛ فریدون صابری افشار؛ بابک محمدیان