شناسایی چندشکلی اگزون ششم ژن Pit1 در مرغ بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-SSCP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    ژن‌های بخش سوماتوتروپیک شامل عوامل رونویسی هستند که در تکامل و رشد جوجه نقش اساسی دارند.  ژن Pit1 عامل ویژه رونویسی هیپوفیزی است که نقش عمده‌ای در تمایز هیپوفیز قدامی و تنظیم ژن‌های هورمون‌های پرولاکتین، رشد و محرک تیروئیدی دارد.  ژن Pit1 به عنوان یک ژن کاندیدای کلیدی برای صفات تولیدی طیور مورد توجه قرار گرفته است.  این پژوهش به منظور بررسی چندشکلی اگزون ششم ژن Pit1 با استفاده از روش چندشکلی فضایی رشته‌های منفرد مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در مرغ بومی آذربایجان غربی صورت گرفت.  در این طرح از 100 پرنده به صورت تصادفی خون‌گیری شده و DNA نمونه‌های خون استخراج گردید.  برای تعیین کیفیت DNA از ژل آگارز یک درصد استفاده شد.  ناحیه اگزون ششم جایگاه  Pit1 به طول bp 179 با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز تکثیر و محصولات PCR توسط روش SSCP آنالیز شدند.  محصولات PCR توسط الکتروفورز با ژل پلی آکریلامید 10 درصد و رنگ‌آمیزی نیترات نقره آشکار گردید.  نتایج SSCP محصولات PCR با ژل پلی‌آکریل آمید سه ژنوتیپ AA، AB و BB را آشکار ساخت.  ژنوتیپ‌های این جایگاه ژنی انحراف از تعادل هاردی - واینبرگ را نشان دادند.  شاخص شانون، شاخص Nie و هتروزیگوسیتی مشاهده شده به ترتیب 59/0، 67/1 و 32/0 به دست آمد.  نتایج به دست آمده نشان داد که نشانگر Pit1 دارای چندشکلی نسبتاً بالایی است و می‌تواند در برنامه‌های اصلاح نژادی آینده مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها