مطالعه ی هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری سلول‌های ترشح کننده¬ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    این تحقیق روی تعداد 5 قطعه از 15 قطعه ماهی کفشک راست گرد بالغ، سالم، ماده و با میانگین وزنی 41/170± 4/790 گرم در فصل تولید مثلی (شهریور) انجام گردید.  ماهی‌ها با استفاده از تور گوش‌گیر از منطقه‌ی خور موسی صید گردید.  پس از بررسی‌های ماکروسکوپی جهت مطالعات میکروسکوپی، از نواحی پشتی، پشتی جانبی (روی خط جانبی)، شکمی، سری ودمی پوست حداقل 5 قطعه از ماهیان به ظاهر سالم، نمونه‌هایی به ضخامت حّداکثر 5/0 سانتی‌متر برداشت گردید و در محلول ثبوتی بوئن قرار داده شدند.  سپس به روش استاندارد و معمول تهیه‌ی مقاطع بافتی، برش‌هایی به ضخامت 6-5 میکرومتر تهیه شدند و مورد رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و آلسین بلو با pH=2.5 و PAS قرار گرفتند.  با انجام رنگ‌آمیزی هیستوشیمیایی آلسین بلو با pH=2.5 سلول‌های ترشح کننده‌ی موکوس اسیدی به رنگ آبی و در رنگ‌آمیزی PAS سلول‌های ترشح کننده‌ی موکوس خنثی به رنگ ارغوانی مشخص شدند.  بنابراین اپیدرم پوست این ماهی دارای دو نوع سلول ترشح کننده‌ی موکوسی اسیدی و خنثی می‌باشد.  پراکندگی و تعداد سلول‌های ترشح کننده‌ی موکوسی اسیدی در نواحی مختلف اپیدرم پوست این ماهی دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند (05/0P<)؛ به طوری که این اختلاف در ناحیه‌ی شکمی با ناحیه‌ی پشتی و سری معنی‌دار بوده ولی تعداد سلول‌های موکوسی خنثی در نواحی مختلف اپیدرم پوست این ماهی، اختلاف معنی‌داری باهم نداشتند (05/0P>). 

کلیدواژه‌ها