اثرات تمرین بر برخی پارامترهای هماتولوژیک اسب عرب خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    موفقیت اسب در مسابقات ورزشی، بیش از همه به ظرفیت سیستم قلبی- عروقی، تنفسی و ماهیچه‌ای- اسکلتی دام وابسته است، که خود تحت تأثیر ویژگی‌های ژنتیکی و نحوه‌ی آماده‌سازی اسب قرار می‌گیرد.  به نظر می‌رسد که بتوان با ارزیابی شاخص‌هایی هم‌چون علائم حیاتی، الکتروکاردیوگرام و تغییرات هماتولوژیک پدید آمده در دام پس از فعالیت شدید بدنی، توانایی آن را در تحمل فشار پدید آمده در زمان مسابقه، ارزیابی نمود.  در مطالعه‌ی حاضر، تغییرات تعداد گلبول‌های قرمز و پارامترهای مربوط به آن و لکوگرام 8 رأس نریان عرب 4 تا 10 ساله در زمان‌های مختلف قبل و پس از فعالیت شدید بدنی مورد سنجش قرار گرفت.  جهت انجام این کار، یک ساعت قبل (زمان صفر)، بلافاصله (زمان یک)، 3 ساعت (زمان دو) و 24 ساعت (زمان سه) پس از دویدن با حداکثر سرعت در مسیر 1250 متری، از اسبان مورد نظر خون‌گیری به عمل آمد.  نمونه‌های خون با استفاده از دستگاه شمارش‌گر خودکار مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج این بررسی نشان داد، بیشتر فاکتور‌های اندازه‌گیری شده (شامل تعداد گلبول‌های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، تعداد گلبول‌های سفید، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و درجه حرارت)، بلافاصله پس از دویدن افزایش معنی‌داری می‌یابد.  به نظر می‌رسد که عواملی هم‌چون استرس ناشی از قرار گرفتن در شرایط مسابقه و تعریق عامل این افزایش باشند.  در این بررسی تغییرات پدید آمده در انواع گلبول‌های سفید، الگوهای متفاوتی را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها