جداسازی، تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مرغ‌های کشتار شده استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    هدف از این تحقیق تعیین میزان شیوع آلودگی به سالمونلا در مرغ‌های گوشتی کشتاری، تعیین سروتیپ و بررسی میزان حسّاسیت سالمونلاهای جدا شده نسبت به آنتی‌بیوتیک در استان گیلان بود.  از تعداد 20 گله‌ی مرغ گوشتی کشتار شده به صورت تصادفی 200 لاشه (از هر گله 10 لاشه) انتخاب و از قسمت‌های مختلف (پوست، گوشت، کیسه صفرا، کبد و روده) نمونه‌گیری و در کل 1000 نمونه اخذ گردید.  نمونه‌ها در محیط‌های مختلف کشت داده شد و سپس سروتیپ سالمونلاهای جدا شده، شناسایی گردید.  حسّاسیت و مقاومت سالمونلاهای جدا شده، نسبت به 15 آنتی‌بیوتیک تعیین شد.  میزان آلودگی در 3 گله (15%) و در 8 نمونه (8/0%) نسبت به سالمونلا مثبت بود.  سروتیپ‌های سالمونلا آنتریتیدیس 6 مورد (75%) و سالمونلا تامپسون 2 مورد (25%) شناسایی گردیدند.  بیشترین آلودگی به سالمونلا در کبد مرغ 4 مورد (50%) و سپس در سطح پوست 2 مورد (25%) و در سکوم 2 مورد (25%) بود.  در این تحقیق باکتری سالمونلا از گوشت مرغ جدا نشد.  نتایج آنتی‌بیوگرام نشان داد، 100% جدایه‌ها نسبت به سفازولین، استرپتومایسین، کانامایسین، تتراسیکلین، نالیدیکسیک اسید، سولفانامید + تری‌متوپریم مقاوم بوده و نیز  100 درصد جدایه‌ها، حدّاقل به 7 آنتی‌بیوتیک و 25 درصد آن‌ها حداقل به 8 آنتی‌بیوتیک از 15 آنتی‌بیوتیک مورد آزمایش مقاوم هستند.  جدایه‌ها در 3 الگوی مقاومت دارویی قرار گرفتند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد میزان شیوع آلودگی عفونت سالمونلائی نسبت به سایر مطالعات پایین‌تر و سروتیپ غالب، سالمونلا آنتریتیدیس است.  تمام جدایه‌ها نسبت به سفتریاکسون، جنتامایسین و کلرآمفنیکل حسّاسیت داشتند.

کلیدواژه‌ها