بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    مطالعه‌ی ضایعات ریوی گوسفند، به عنوان یکی از مهم‌ترین حیوانات تأمین کننده‌ی پروتئین، به دلیل نقش کلیدی ریه‌ها در عملکرد سایر دستگاه‌های بدن، از اهمیت زیادی برخوردار است.  هدف از این مطالعه ارائه‌ی تابلوی منطقه‌ای ضایعات ریوی گوسفند و حتی‌المقدور تشخیص علل آن‌هاست.  به این منظور از مهرماه 1387 لغایت فروردین 1388، وضعیت ظاهری ریه‌ی 4592 رأس گوسفند در کشتارگاه اهواز به دقت بررسی گردید و 100 عدد ریه‌ی ضایعه‌دار (18/2 درصد) برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه انتقال داده شد.  روی این ریه‌ها مطالعات معمول هیستوپاتولوژی و در صورت نیاز باکتریولوژی و انگل‌شناسی انجام گردید.  شایع‌ترین ضایعات مشاهده‌ شده پنومونی بینابینی، کیست هیداتید، پنومونی کرمی، آدنوکارسینوم ریوی و برونکوپنومونی با فراوانی نسبی به ترتیب: 31/1، 07/1، 65/0، 5/0 و 44/0 درصد بود.  ویروس‌ها، گازهای حاصل از فعالیت کارخانه‌های صنعتی و گرد و غبار شدید و گاه به گاه موجود در منطقه را می‌توان از علل احتمالی شیوع بالای پنومونی بینابینی در گوسفندان مورد مطالعه دانست.  از ضایعات، چرکی عمدتاً باکتری کورینه‌باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس جدا گردید.  نماتودهای سیستوکالوس اوکراتوس و دیکتیوکالوس فیلاریا انگل‌های مشاهده شده بودند که با گزارش‌های موجود از سایر نقاط کشور متفاوت هستند. 

کلیدواژه‌ها