اثر توأم و جداگانه ی دو گونادوتروپین eCG و FSH بر فراسنجه های تولید مثلی در میش های نژاد زندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    این مطالعه به منظور بررسی اثر توام و جداگانه دو گونادوتروپین eCG و FSH بر فراسنجه‌های تولید مثلی میش‌های نژاد زندی انجام شده است.  تعداد 135 رأس میش زندی در فصل تولیدمثلی برای همزمانی فحلی، سیدرگذاری شده و به صورت تصادفی به 8 گروه تقسیم‌بندی شدند.  گروه شاهد (36n=) هیچ تیماری دریافت نکردند.  میش‌های گروه eCG (20n=) همزمان با سیدربرداری به مقدار 400 واحد بین‌المللی هورمون eCG به صورت عضلانی دریافت کردند.  میش‌های گروه eCG+FSH/0h (15n=)، eCG+FSH/12h (10n=) و eCG+FSH/24h (14n=) علاوه بر هورمون eCG در زمان سیدربرداری، یک دوز 5/0 میلی‌لیتری (معادل 10 میلی‌گرم) هورمون FSH نیز، به صورت عضلانی، به ترتیب در زمان سیدربرداری، 12 و 24 ساعت پس از سیدربرداری دریافت کردند.  میش‌های گروه FSH/0h (15n=)، FSH/12h (10n=) و FSH/24h (15n=) نیز، در زمان سیدربرداری، 12 و 24 ساعت پس از سیدربرداری تنها یک دوز 5/0 میلی‌لیتری هورمون FSH دریافت نمودند.  میش‌ها 48 ساعت پس از سیدربرداری با اسپرم تازه قوچ‌های نژاد زندی، تلقیح مصنوعی واژنی شدند.  پس از زایمان فراسنجههای تولیدمثلی میش‌ها و وزن تولد بره‌های هر یک از تیمارها مورد مقایسه قرار گرفت.  بیشترین نرخ زایش در گروه FSH/24h (80 درصد) مشاهده شد که با گروه شاهد (8/52 درصد) و گروه eCG (55 درصد) اختلاف معنی‌دار نداشت (05/0P>).  هم‌چنین بیشترین نرخ بره‌زایی نیز در گروه FSH/24h (86 درصد) بود که با گروه‌های شاهد (8/52 درصد) و eCG (55 درصد) اختلاف معنی‌داری داشت (05/0P<).  بیشترین دوقلوزایی در گروه eCG+FSH/24h با 4/1 مشاهده شد که اختلاف معنیداری با هفت گروه دیگر نداشت (05/0P>).  داده‌های وزن تولد نیز، تفاوت معنی‌داری را بین تیمارها نشان نداد (05/0P>).  این نتایج نشان داد که استفاده از یک دوز FSH، 24 ساعت پس از سیدربرداری، می‌تواند اثرات بهتری نسبت به eCG بر فراسنجههای تولیدمثلی گوسفندان در فصل تولیدمثلی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها