تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    به منظور تعیین اثر استفاده از گیاه خرفه بر عملکرد جوجه‌های گوشتی سویه رأس، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی، با استفاده از 3 تیمار و 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد.  تیمارها عبارت بودند از گروه کنترل، و تیمارهای دوم و سوم که به ترتیب حاوی 1 و 2 درصد پودر خرفه بودند.  خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی برای دوره‌های پیش‌دان و رشد اندازه‌گیری شدند.  در پایان دوره (روز 42) از هر تیمار 8 قطعه پرنده (4 خروس و 4 مرغ) به صورت تصادفی انتخاب، و پس از توزین به منظور بررسی خصوصیات لاشه کشتار شدند.  نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف خرفه در دوره‌ی آغازین تأثیر معنی‌داری بر میانگین مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی ندارد (05/0P>)؛ امّا در دوره‌ی دوم پرورش، و کل دوره‌ی استفاده از خرفه در سطوح 1 و 2 درصد به صورت قابل ملاحظه‌ای مصرف خوراک و وزن بدن را نسبت به گروه شاهد افزایش می‌دهد (05/0P≤).  تأثیر سطوح مختلف پودر خرفه بر ضریب تبدیل غذایی در دوره‌ی رشد و نیز کل دوره‌ی پرورش، از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P>).  نتایج نشان می‌دهد تیمارهای غذایی اثر معنی‌داری بر بازده لاشه و اجزای آن نداشته‌اند (05/0P>).  نتیجه می‌شود که استفاده از خرفه باعث افزایش وزن بدن و مصرف خوراک، بدون تغییر در ضریب اجزای غذایی جوجه‌ها شده است. 

کلیدواژه‌ها