دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 58، اردیبهشت 1397، صفحه 1-118 
اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا

صفحه 29-37

10.22055/ivj.2017.69145.1841

مهدی ژندی؛ ملک شاکری؛ رضا نوعی رازلیقی؛ آرمین توحیدی؛ مجتبی امام وردی؛ افشین سیفی جمادی؛ رضا معصومی


مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری

صفحه 62-69

10.22055/ivj.2017.55771.1755

حمداله مشتاقی بروجنی؛ الهام خلیلی صدرآباد؛ مجتبی بنیادیان؛ آلاله وکیل زاده