شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

4 دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

5 دانشیار آزمایشگاه رفرانس سل گاوی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

چکیده

چکیده
بیماری یون نوعی عفونت مزمن روده ای است که بوسیله مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (Map) ایجاد می شود و خسارات اقتصادی هنگفتی را به دامداری ها وارد می کند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی عفونت ناشی از این باکتری در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان بود. بدین منظور تعداد 150 نمونه مدفوع از گاوهای به ظاهر سالم و مشکوک به بیماری، طی سال های 1394 و 1395 جمع آوری و با استفاده از آزمون های میکروسکوپی مستقیم و Nested-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی نمونه ها به روش رنگ آمیزی زیل- نلسن نشان داد که تعداد 8 عدد (33/5%) از آن ها، به باکتری عامل بیماری، آلوده بودند و تمامی این نمونه های مثبت، متعلق به گاوهای به ظاهر سالم بود. در حالی که با استفاده از آزمون Nested-PCR، به ترتیب تعداد 39 و 9 عدد از دام های به ظاهر سالم و مشکوک به بیماری، مثبت تشخیص داده شدند، هرچند اختلاف آماری معنی داری بین تعداد موارد مثبت در این دو گروه مشاهده نشد (0/05<P). بنابراین مجموعا تعداد 48 عدد (32%) از کل نمونه ها، به مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس آلوده بودند که میزان آلودگی نسبتا زیادی را نشان می-دهد. بدین ترتیب توصیه می شود به منظور کنترل آلودگی و جلوگیری از اشاعه آن به سایر دام ها و گله ها و خسارت های ناشی از بیماری، دام های آلوده حذف شوند و اقدامات مدیریتی و بهداشتی مناسبی اتخاذ گردد. بر اساس اطلاعات نویسندگان، مطالعه حاضر اولین گزارشی است که پاراتوبرکلوز را در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان تایید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات