مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار مرکز تحقیقات بیماری‌های مشترک انسان و دام، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

3 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

عسل شهد گل‎ها و گیاهان است که توسط زنبور عسل تولید می شود. عسل به عنوان شاخصی برای تشخیص میزان آلودگی های محیطی استفاده می شود. با توجه به گسترش و صنعتی شدن شهرها، میزان سه عنصر فلزی در عسل های پنج منطقه چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت.
مقدار سه فلز جیوه، سرب و کادمیوم با استفاده از دستگاه پتانسیومتری برای 75 نمونه عسل آنالیز گردید. نتایج بیان کننده عدم وجود عنصر جیوه در تمامی نمونه های مورد مطالعه بود. میزان کادمیوم در عسل های لردگان (58/6 میکروگرم در کیلوگرم) به طور معنی داری (05/0 P<) بالاتر از سایر مناطق گزارش شد. عسل های مناطق اردل و ارجنک به ترتیب با میزان 23 و 11/22 میکروگرم در کیلوگرم حاوی مقادیر بالاتری سرب بودند. کمترین میزان کادمیوم و سرب بترتیب در عسل های مناطق اردل (08/0 میکروگرم در کیلوگرم) و لردگان (90/8 میکروگرم در کیلوگرم) گزارش شد.
با توجه به کمتر بودن متوسط مقادیر عناصر سرب، کادمیوم و جیوه در نمونه عسل‌های تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به حد استاندارد جهانی، می‌توان بیان نمود که مصرف عسل‌های تولیدی این استان، از نظر وجود فلزات سنگین، برای سلامت و بهداشت عمومی خطری در پی ندارد. اما با صنعتی شدن این منطقه در آینده‌ای نه چندان دور، توجه بیشتری در کنترل آلودگی با فلزات سنگین نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها