بررسی کارایی آب الکترولیز‌شده در ضدعفونی تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار در جوجه‌کشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

به منظور بررسی کارایی آب الکترولیز‌شده در ضد‌عفونی تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار در جوجه‌کشی، 120 عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار تهیه شد. تخم‌مرغ‌ها در گروه‌های مختلف پس از چالش با سویه استاندارد اشریشیا کلی به 5 گروه تقسیم شدند. گروه اول، دوم و سوم به‌ترتیب با آب الکترولیز‌شده اسیدی، قلیایی و خنثی ضد‌عفونی شدند و تخم‌مرغ‌های گروه چهارم با گاز فرمالدئید ضد‌عفونی شدند. گروه پنجم به عنوان کنترل با آب مقطر استریل اسپری شد. از هر گروه 6 عدد تخم‌مرغ پس از چالش و بعد از ضد‌عفونی برای شمارش اشریشیا کلی سطح پوسته استفاده شد. تمامی تخم‌مرغ‌ها در دستگاه جوجه‌کشی در شرایط استاندارد نگه‌داری شدند و پس از 21 روز، میزان جوجه‌درآوری و وزن جوجه‌ها مشخص شد. جنین‌های تفریخ شده به منظور شناسایی آلودگی با اشریشیا کلی مورد کشت قرار گرفتند. نتایج نشان داد، ضد‌عفونی تخم‌مرغ نطفه‌دار با آب الکترولیز‌شده اسیدی با گاز فرمالدئید برابری می‌کند حال آنکه آب الکترولیز‌شده قلیایی و خنثی نیز در مقایسه با گروه کنترل می‌تواند باعث کاهش بار میکروبی سطح پوسته تخم‌مرغ گردد. به‌ طور کلی، استفاده از آب الکترولیز شده اسیدی می‌تواند در ضد‌عفونی تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار در جوجه‌کشی کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات