اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از بتائین در تغذیه انسان و حیوانات افزایش چشم‌گیری یافته است. تأثیر بتائین بر پاسخ‌های ایمنی هومورال تا حدودی ناشناخته می‌باشد؛ در این مطالعه اثر تجویز خوراکی بتائین بر ایجاد پاسخ ایمنی هومورال نسبت به آنتی‌ژن بروسلا ابورتوس در موش بررسی شد. تعداد 12 سر موش بالغ به دو گروه تقسیم‌بندی شدند. تجویز بتائین در گروه آزمایش با دوز mg/kg/day 500 و به مدت 31 روز صورت گرفت. به همه موش‌ها آنتی‌ژن بروسلا ابورتوس به‌صورت داخل صفاقی در روزهای 7 و 21 تزریق و در روزهای 0، 21 و 31 خون‌گیری انجام شد. پاسخ ایمنی با آزمون‌های میکروآگلوتیناسیون، 2ME و الیزا بررسی شد. کاهش غیر معنی‌دار در پاسخ اولیه و ثانویه ایمنی هومورال در گروه آزمون مشاهده شد. در گروه شاهد نسبت IgG: IgM در پاسخ اولیه و ثانویه به ترتیب 1: 1 و 1: 7/1 بود. در گروه آزمون این نسبت‌ها به ترتیب 7: 1 و 2/3: 1 ثبت شد. همچنین در آزمون الیزا تغییر تیتر معنی‌دار مشاهده نشد. بر اساس این نتایج، بیشترین تأثیر بتائین در پاسخ ایمنی هومورال بر روی تعویض کلاس آنتی‌بادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات