اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استاد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

5 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از اجرای آزمایش حاضر، مطالعه زمان‌های تعادل مختلف (2، 4 و 6 ساعت) قبل از انجماد بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم بز پس از فرآیند انجماد- یخ‌گشایی بود. در این آزمایش، از چهار راس بز نر نژاد مهابادی اسپرم‌گیری شد. پس از ارزیابی‌های اولیه، نمونه‌ها با هم مخلوط و به سه قسمت مساوی تقسیم شده و در رقیق‌کننده‌ی حاوی لسیتین سویا رقیق و بعد از گذراندن زمان-های مختلف تعادل، منجمد شدند. پس از یخ‌گشایی، ویژگی‌های حرکتی اسپرم، یکپارچگی و فعالیت غشای پلاسمایی، ناهنجاری-های اسپرم و میزان پراکسیداسیون لیپیدی ارزیابی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده زمان تعادل شش ساعت بالاترین جنبایی پیش‌رونده را (%39/1 ± 6/25) در مقایسه با زمان تعادل دو و چهار ساعت داشت (P ≤ 0.05). سایر فراسنجه‌های کیفی اسپرم تحت تاثیر زمان‌های تعادل مختلف قرار نگرفت. در نتیجه، زمان تعادل قبل از انجماد اسپرم بز به مدت شش ساعت می‌تواند جنبایی پیش‌رونده را بهبود بخشد هرچند توصیه می‌شود سایر ارزیابی‌های تخصصی و باروری نیز مورد سنجش قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات