بررسی مولکولی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل جداشده از پرندگان مهاجر استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش ویروس شناسی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز

2 استادیار بخش بیوتکنولوژی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه پیام نور شهر ری، تهران

چکیده

پرندگان مهاجر و آبزی مخازن پارامیکسوویروس ها می باشند و عامل ایجاد کننده بیماری در مرغداری های صنعتی نیز محسوب میگردند، لذا بررسی مولکولی و پاتوتایپینگ ویروس های جدا شده از پرندگان مهاجر به منظور پیشگیری از انتقال این ویروس ضروری میباشد. نمونه های پژوهش حاضر از پرندگان مهاجر تالاب های استان بوشهر در جنوب کشور ایران جمع آوری شده است. تشخیص نمونه های جمع آوری شده و جداسازی ویروس در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز انجام شد. جهت بررسی مولکولی و شاخص های بیماری زایی 5 جدایه ویروس نیوکاسل، آزمایش های میانگین مدت زمان مرگ جنین جوجه (MDT)، شاخص بیماری زایی داخل مغزی (ICPI) و واکنش زنجیرهای پلی مراز معکوس (RT_PCR)انجام گردید. قطعه ی bp362 منطقه شکست پروتیین F با PCR تکثیر داده شد. تعیین توالی محصول PCR، جهت شناسایی اسیدهای آمینه و نوکلیوتیدها انجام شد. آنالیز فیلوژنی ناحیه شکست پروتئین F توسط برنامه های,Blast Bioeditو MegAlign-5 انجام گردید. بر اساس آزمایش های MDT، ICPI ،5 نمونه بررسی شده از سویه لنتوژن با حدت بیماری ضعیف تشخیص داده شد و همچنین در روش RT-PCR تمامی نمونه ها مورد مطالعه در منطقه اختصاصی bp 362 مثبت بودند. ردیف اسید های آمینه در منطقه شکست پروتیین F بصورت 112 GRQGRL117 می باشدکه همه لنتوژن می باشند. مقایسه انجام شده با تعدادی از ویروسها بانک ژنی، نشان داد بیشترین شباهت با ویروسهای لاسوتا و B1 می باشد. این تحقیق نشان داد که پرندگان مهاجر مخصوصا پرندگان آبزی در منطقه بوشهر می توانند یکی از ناقلین این ویروس باشند، بنابراین بیماری نیوکاسل همیشه یک خطر برای پرندگان بومی منطقه در مسیر پرندگان مهاجر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات