طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

لکوز انزئوتیک گاوی(EBL) یک بیماری رتروویروسی است که بوسیله ویروس لکوز گاوی (BLV) ایجاد و عموماً در دامداری‏های صنعتی مشاهده می‏شود. این بیماری موجب کاهش توان تولید و بروز خسارت‏‏های اقتصادی قابل توجه در گله می‏شود. کنترل عفونت‏های ناشی از BLV با انجام آزمایش‏های سرولوژی، شناسایی و جداسازی یا حذف حیوانات سرم مثبت انجام می‏گردد. در این مطالعه، ژن پروتئین p24 از BLV پس از تکثیر توسط PCR، به پلاسمید بیانی پروکاریوتی pMalc2x منتقل و در سویه DH5α از اشرشیاکلی بیان شد. بیان پروتئین نوترکیب با استفاده از روش SDS-PAGE و متعاقب آن وسترن بلات (ایمونوبلات) بررسی شد. وزن مولکولی پروتئین بیان شده (63 کیلودالتون) با وزن مولکولی مورد انتظار از پروتئین فیوژن، مطابقت داشت. آنالیز وسترن بلات نشان‏ داد که پروتئین p24 بیان شده به طور اختصاصی با یک سرم مثبت تجاری حاوی آنتی‏بادی ضد BLV واکنش داد. بنابراین در این مطالعه پروتئین p24 از ویروس لکوز گاوی با موفقیت توسط سازه نوترکیب p24-pMalc2x در اشرشیاکلی بیان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات