تاثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

هدف از این بررسی تعیین تاثیر فیتواستروژن جنستئین و هورمون 17بتا-استرادیول (E2) بر فیزیولوژی تولید مثل مولدین ماده ماهی قرمز (Carassius auratus) در طول مرحله پیش از تخم‌ریزی بوده است. مولدین ماده ماهی قرمز در 5 تیمار با غلظت‌های 10 میکروگرم بر گرم وزن بدن هورمون 17بتا-استرادیول (E2)، 5 میکروگرم بر گرم وزن بدن جنستئین (G5) و 50 میکروگرم بر گرم وزن بدن جنستئین (G50)، 10 میکروگرم بر گرم وزن بدن روغن ذرت + دی متیل سولفوکساید (DMSO) (شاهد)، یک روز در میان به مدت 10 روز قبل از تخم‌ریزی تزریق عضلانی شدند. اختلال در توان تولید مثلی ماهیان از طریق اندازه‌گیری کیفیت گامت‌های تولیدی، شاخص‌های بیوشیمیایی و هورمون های استروئیدی سرم خون تعیین گردید. نتایج نشان داد که جنستئین باعث کاهش شاخص گنادوسوماتیک می‌گردد، اما در میزان هم‌آوری و قطر تخمک تاثیرگذار نبود. تزریق جنستئین (G5 و G50) و E2 منجر به کاهش معنی‌دار غلظت تستوسترون سرم خون ماهیان گردید، در حالی که غلظت هورمون 17بتا-استرادیول سرم خون در تیمارهای E2 و G50 افزایش معنی‌داری را در مقایسه با تیمار G5 و گروه کنترل نشان داد. سطح شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون (فسفر، کلسترول و تری‌گلیسرید) در تیمارهای G50 و E2 به طور معنی‌داری افزایش یافت. مطالعه حاضر بر این نکته تاکید دارد که وجود غلظت‌های بالای جنستئین در جیره-های غذایی ممکن است باعث اختلال در سیستم درون‌ریز ماهیان و نهایتاً تخریب عملکرد تولید مثلی آنان ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات