دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 59، مرداد 1397، صفحه 1-137 
تغییرات تابلو خونی گوساله‌های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی‌سمی تجربی

صفحه 80-93

10.22055/ivj.2017.43124.1629

محمدرضا مخبر دزفولی؛ صمد لطف اله زاده؛ معصومه حیدری سورشجانی؛ زهره افتخاری؛ مهدی عرب یارمحمدی؛ میثم جانی