همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بیماری بروسلوز به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و دام به واسطه تکثیر باکتری بروسلا در داخل سلول‌های پستانداران اتفاق می‌افتد. Omp31 یکی از پروتئین‌های غشای خارجی این باکتری می‌باشد که به واسطه نقش مهمی که در تحریک سلول‌های CD8+ T و CD4+ T دارد می‌تواند سبب مهار بیماری بروسلوز گردد. در این بررسی ژن Omp31 به عنوان یکی از ژن های موثر در بیماری بروسلا مورد بررسی مولکولی از نظر آنالیز فیلوژنی و همچنین مستعد بودن پروتئین نوترکیب این ژن جهت طراحی واکسن بر علیه بیماری بروسلوز مورد مطالعه قرار گرفته است. از آغازگرهای اختصاصی به منظور تکثیر DNA مستخرج از باکتری بروسلا ملیتنسیس سویه Rev1 و تایید مراحل مطالعه استفاده گردید. جهت تکثیر این ژن از وکتور کلونینگ pMB57R/T و جهت بیان از وکتور pET32a که دارای ساختار trx جهت افزایش بیان می-باشد استفاده گردید. پس از تکثیر قطعه bp 723 ،قطعه مورد نظر به روش TA کلونینگ درون وکتور کلونینگ منتقل و به روش شوک حرارتی وارد میزبان کلونینگ گردید. سپس نمونه تایید شده به درون وکتور بیانی ساب کلون گردید. القا بیان با IPTG صورت گرفت و آنالیز پروتئین‌های تولید شده با ژل نشاندهنده بیان موفقیت آمیز پروتئین نوترکیب می‌باشد. نتایج مفید حاصل از این مطالعه بیانگر این است که این آنتی ژن می‌تواند به عنوان یه کاندید مناسب در پژوهش‌های آتی به منظور طراحی واکسن نوترکیب بر علیه بیماری بروسلا استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها