اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

5 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

6 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی تاثیر اثر مکمل عنصر روی (اکسید روی) و ویتامین E (آلفا – توکوفرول استات) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و فراسنجه های خونی، از960 قطعه بلدرچین ژاپنی در سن 70 روزگی برای مدت 10 هفته با جیره پایه، براساس ذرت و سویا تغذیه شدند. در طول آزمایش، مصرف آب و غذا به صورت آزاد بود. مجموعا 10 تیمار با 4 تکرار و هر تکرار شامل 16 قطعه بلدرچین ماده و 8 قطعه بلدرچین نر نگهداری شده در قفس، استفاده گردید. تیمارها شامل 5 سطح عنصر روی با مقادیر: 0 ،40، 80، 120 و 160 میلی گرم بر کیلوگرم جیره و دو سطح ویتامین E شامل 0 و 40 واحد بین المللی بر کیلوگرم جیره بودند که در یک طرح فاکتوریل 5×2 در قالب بلوک های کاملا تصادفی اجرا گردید. نتایج نشان دادند فعالیت آنزیم های سوپراکسید دسیموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز به وسیله مکمل عنصر روی افزایش یافت همچنین فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون و آنتی اکسیدان کل به وسیله مکمل ویتامین E افزایش یافت اما فعالیت آنزیم سوپراکسید دسیموتاز تحت تاثیر ویتامینE قرار نگرفت. هورمون تستوسترون در جنس نر و استروژن در جنس ماده به طور معنی داری (05/0≥P) به وسیله مکمل عنصر روی افزایش یافت. ار لحاظ فراسنجه های بیوشیمیایی غلظت کلسترول سرم خون توسط مکمل عنصر روی و غلظت تری گلسیرید و کلسترول توسط مکمل ویتامین E کاهش یافت. نتایج این بررسی نشان داد مکمل عنصر روی و ویتامین E بر آنزیم های آنتی اکسیدان و هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های خونی تاثیر دارد.
کلمات کلیدی: عنصر روی، ویتامین E، آنزیم آنتی اکسیدان، هورمون جنسی، بلدرچین

کلیدواژه‌ها

موضوعات