بررسی تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم انبیا بهبهان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم انبیا بهبهان

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم انبیا بهبهان

چکیده

    مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم­های گوارشی بچه ماهیان قزل­آلای رنگین­کمان به دنبال مسمومیت با سرب انجام شد.  تعداد 375 قطعه ماهی با وزن تقریبی 8/3±16 گرم انتخاب و پس از اطمینان از سلامت آن­ها، به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند که به ترتیب با جیره­ی غذایی حاوی 106×5، 107×5 و CFU/g 108×5 باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به مدت 45 روز تغذیه شدند و نیز گروه چهارم (کنترل منفی یا کنترل بدون سرب) در تمام طول آزمایش با غذای بدون هیچ­گونه افزودنی تغذیه و نگهداری شدند و گروه پنجم (گروه کنترل سرب­دار یا کنترل مثبت) که ابتدا بدون افزودن باکتری به جیره­ی غذایی به مدت 45 روز تغذیه شدند و پس از این مدت تا انتهای دوره­ی آزمایش به همراه سه گروه پروبیوتیکی به مدت 21 روز با جیره­ی حاوی 500 میکروگرم در کیلوگرم نیترات سرب مورد تغذیه قرار گرفتند.  در روزهای صفر، 45، 52، 59 و 66 بعد از آسان­کشی نمونه­برداری از روده جهت بررسی آنزیم­های گوارشی به عمل آمد.  نتایج نشان داد که ضریب تبدیل غذایی بعد از 45 روز در سه گروه پروبیوتیکی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی­داری داشته است (05/0P<).  همچنین در سایر شاخص­های رشد مانند افزایش وزن، میزان کارایی پروتئین، ضریب رشد ویژه و نسبت بازده غذایی بعد از 45 روز در گروه یک و دو پروبیوتیکی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی­داری داشته است (05/0P<).  نتایج بررسی آنزیم­های گوارشی نشان داد که تمامی آنزیم­ها بعد از 45 روز در سه گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنی­داری داشته است (05/0P<).  اما پس از مواجهه با سرب فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز و تریپسین در گروه 2 با کاهش معنی­داری مواجهه شد اما همچنان نسبت به سایر گروه­ها و گروه کنترل تحت چالش با سرب بیش­تر بود.  همچنین فعالیت آنزیم­های لیپاز آلکالین فسفاتاز پس از مواجهه با سرب در تمامی گروه­های پروبیوتیکی با کاهش معنی­داری مواجهه شد اما همچنان مقدار آن نسبت به گروه کنترل تحت چالش با سرب بالاتر بود.  بر اساس نتایج به دست آمده می­توان نتیجه گرفت که باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جدا شده از روده­ی ماهی شیربت در غلظت CFU/gr 107×5 به عنوان یک مکمل پروبیوتیکی می­تواند دارای اثرات مثبت در بهبود شاخص­های رشد و آنزیم­های گوارشی  قزل­آلای رنگین­کمان حتی پس از مواجهه با مسمومیت با فلز سنگین سرب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات