بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی دریا- علوم جانوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار، گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دا نشجوی دکتری بیوتکنولوژی، ا نستیتو پاستور ایران، آمل

4 کارشناس بخش حیوانات آزمایشگاهی، انستیتو پاستور ایران، آمل

5 کارشناس بخش کشت سلولی، انستیتو پاستور ایران، آمل

چکیده

کلیه موش یک مدل مناسب برای تحقیق مربوط به ساختار و فیزیولوژی کلیه پستانداران از جمله انسان است. در بین حیوانات آزمایشگاهی، موش Nude به عنوان مدل در مطالعات مربوط به سرطان استفاده می‌گردد. یه دلیل اهمیت رابطه بین پمپ سدیم و پتاسیم و سرطان، ساختار نفرون و مکان‌یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در بخش‌های مختلف کلیه موش Nude مورد بررسی قرار گرفت. شش سر موش Nude از انستیتو پاستور (شعبه آمل) تهیه و کلیه آنها جداسازی شد، سپس بر اساس روش‌های متداول برای بافت‌شناسی آماده سازی گردید. تعدادی از مقاطع بافتی با استفاده از روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شد و مکان‌یابی Na+, K+-ATPase با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی (رنگ آمیزی ایمونوآنزیمی غیرمستقیم: (Indirect Immunoenzyme Staining انجام گرفت. مشاهدات بافت‌شناسی نشان داد که کلیه موش Nude از دو بخش کورتکس و مدولا تشکیل شده است. بخش کورتکس آن آنالوگ کورتکس کلیه انسان و بخش مدولای آن نیز آنالوگ مدولای کلیه انسان است. تصاویر ایمونوهیستوشیمی بیشترین میزان فلوئورسنت یا به عبارتی حضور Na+, K+-ATPase، را به ترتیب در لوله نزدیک ، قطعه ضخیم صعودی قوس هنله، لوله دور و مجاری جمع کننده نشان داد. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که تفاوت در میزان حضور آنزیم K+-ATPase Na+, در بخش‌های مختلف کلیه می‌تواند معرف عملکرد متفاوت این بخش‌ها در جذب یونها باشد. همچنین روش ایمونوهیستوشیمی برای تغییرات حضور آنزیم Na+, K+-ATPase در اثر استفاده از داروها و اثرات جانبی آن روی عملکرد کلیه مناسب به نظر می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات