تولید پروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب ویروس برونشیت عفونی طیور سویه ماساچوست H120

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برونشیت عفونی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی ماکیان است، که خسارات اقتصادی قابل توجهی به صنعت پرورش طیور در سرتاسر جهان وارد می‌کند. برونشیت عفونی یک بیماری تنفسی واگیر با حدت بالا ایجاد می‌کند. برخی سروتیپ‌های نفروتروپ ویروس برونشیت عفونی نفریت ایجاد می‌کنند. ویروس برونشیت عفونی مسئول کاهش تولید تخم و تولید تخم‌های غیر عادی است. بیماری برونشیت عفونی درمان ندارد و تنها راه پیشگیری در گله‌های طیور واکسیناسیون علیه ویروس برونشیت عفونی می‌باشد. ایمنیت ضد برونشیت عفونی اکثرا به وسیله آزمایشات سرولوژیکی از جمله الایزا سنجیده می‌شود. ویروس برونشیت عفونی طیور (جنس کروناویروس، خانواده کروناویریده) دارای یک رشته RNA مثبت به طول 6/27 کیلو‌باز می‌باشد. ژنوم ویروس سه پروتئین ساختاری بزرگ را کد می‌کند: گلیکوپروتئین اسپایک، گلیکوپروتئین داخل غشایی و فسفوپروتئین نوکلئوکپسید با وزن 43 تا 50 کیلودالتون. هدف از این مطالعه تهیه فسفوپروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب بوده است. برای این هدف بعد از استخراج RNAاز ویروس ژن مورد نظر با طول 1227 bp به وسیله RT-PCR تکثیر شد. سپس این ژن در یک پلاسمید بیانی ( pMAL-C2X) کلون شد و پلاسمید نوترکیب به سویه Rosetta باکتری E.coliمنتقل شد. بیان پروتئین N به وسیله SDS-PAGE بررسی شد.نتایج حاصل از این بررسی حاکی از بیان با غلظت بالا این پروتئین نوترکیب در سیستم باکتریایی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات