بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه بیماری های درونی دام های بزرگ و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه بیماری های درونی دام های بزرگ و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

مسمومیت آبستنی یکی از مشکلات متابولیکی مهم و معمول میش های آبستن در اواخر دوره آبستنی می‌باشد. آگاهی کامل از عوامل متابولیکی، ارتباط میان متابولیت های دخیل در وضعیت انرژی و ارزیابی دقیق سیستم‌های هموستاز، راهکار مؤثری برای پیش آگاهی از شدت بروز بیماری مسمومیت آبستنی و کنترل آن به شمار می‌رود. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان تغییرات پروفایل چربی و شاخص‏های وضعیت انرژی با سطوح سرمی مس در اواخر دوران آبستنی میش‌ها بود. در مطالعه حاضر، نمونه‌های خون از 35 رأس میش آبستن نژاد قزل در 21، 14 و 7 روز مانده به زایمان و روز زایمان اخذ و متابولیت‌های مرتبط با شاخص وضعیت انرژی دام شامل، گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیراستریفیه، کلسترول، تری گلیسرید و ارتباط احتمالی این فاکتورها با وضعیت مس سرم خون گوسفندان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه افزایش مقادیر سرمی بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیراستریفیه، کلسترول و لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا را با پیشرفت آبستنی در روزهای آخر نشان داد. اسیدهای چرب غیر استریفیه همبستگی مثبت و معنی داری با مقادیر بتاهیدروکسی بوتیرات و کلسترول خون داشت. تغییرات مس سرم میش‌های آبستن در دوره 3 هفته مانده به زایمان تغییرات معنی داری را نشان نداد. همچنین مقادیر سرمی مس با مقادیر سرمی گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیراستریفیه، کلسترول، لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا و تری گلیسرید در این دوره همبستگی معنی‏داری نداشت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر لزوم مطالعات بیشتر جهت ارزیابی پاسخ حیوان به مقادیر مختلف مکمل مس در جیره در شرایط عدم توازن انرژی نظیر آنچه که در اواخر آبستنی اتفاق می افتد را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات