شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بیماری‌های انگلی یکی از عوامل محدود کننده صنعت طیور به خصوص در سیستم‌های پرورش متراکم می باشند. هیستوموناس مله‌آگریدیس در بسیاری از پرندگان از قبیل بوقلمون، کبک، جوجه، مرغ گینه‌ای، بلدرچین باب وایت و شتر مرغ شناسایی شده است. مطالعه حاضر براساس گزارش تلفات در یک مزرعه پرورش کبک ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران صورت گرفت. نشانه‌های بالینی پرندگان ارجاع شده شامل بی‌حالی، افتادگی بال‌ها و کاهش اشتها به مدت چند روز بود و همچنین میزان تلفات 3/36 درصد گزارش گردید. در بررسی میکروسکوپی، التهاب سکوم و تعداد زیادی انگل هسیتوموناس به صورت کم‌رنگ و اجسام بیضی شکل در لاکوناهای پارین مشاهده شد. پرندگان تحت درمان با مترونیدازول و آلبندازول قرار گرفتند که به طور موثری باعث کنترل هیستومونیاز در گله شد. گزارش‌های مختلفی از درگیری کبک به هیستومونیاز وجود دارد اما به نظر می‌رسد شیوع بیماری هیستومونیاز در مزرعه پرورش کبک چوکار در ایران اولین بار است که گزارش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات