بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، ددانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

3 استادیار گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

دراین بررسی در سال 1393 تعداد 85 عدد ماهی از سه گونه ماهی رودخانه فهلیان شامل برگ بیدی (Albumus mossulensis)، بوتک یا لوتک (Cyprnion macrostomum) ، دشت ارژنی (capoeta barrosisi persica) از سه ایستگاه رودخانه فهلیان ماهی صید و پس از انتقال به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کازرون از لحاظ انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع هشت گونه انگل شامل دوگونه منوژن(Dactylogyrus sp.) ، دو گونه دیژن (Postodiplostomum sp. و Centrocestus sp.)، یک گونه سخت پوست (Lamprolegna sp.)،دو گونه تک یاخته (Ichthyophthrius multifillis و .( Trichodina sp و یک گونه میکسوزوآ (Myxobolus sp.) جداسازی و شناسایی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین درصد آلودگی انگلی مربوط به Ichthyophthrius multifillis و کمترین آن مربوط به Lamprolegna sp. بود. همچنین ماهی دشت ارژنی و بوتک به ترتیب بیشترین و کمترین درصد آلودگی انگلی را به خود اختصاص دادند. بر اساس نتایج حا صل از این مطالعه انگل سنتروسستوس برای اولین بار در ایران از آب های داخلی ایران جداسازی گردید. ماهی بوتک به عنوان میزبان جدید انگل سنتروسستوس و هر سه گونه ماهی مورد مطالعه به عنوان میزبانان جدید انگل پوستودیپلوستوموم معرفی شدند. همچنین رابطه معنی داری بین آلودگی گونه های مختلف ماهی و بین اندام های آلوده مشاهده نگردید(05/0P>).
کلمات کلیدی: تک یاخته ، پریاخته ، ماهی، رودخانه فهلیان

کلیدواژه‌ها

موضوعات