بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه چمران اهواز

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر متقابل درمان با سولفات مس و فرمالین با مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص های بیوشیمیای سرم خون ماهی کپور معمولی طراحی گردید. در این مطالعه، تعداد 400 قطعه ماهی کپور معمولی برای تعیین غلظت کشنده نیتریت و آمونیاک و 360 قطعه ماهی برای بررسی اثرات متقابل دارو و مسمومیت استفاده شدند. جهت بررسی اثرات متقابل، ماهی ها به طور تصادفی در 12گروه (هر گروه حاوی 30 قطعه ماهی) و 3 تکرار تقسیم شدند. طول مدت آزمایش 96 ساعت بود. در پایان آزمایش پروتئین تام، گلوکز، کلسترول، AST، ALT، ALP و LDH سرم خون ماهیان اندازه گیری گردید. طبق نتایج بدست آمده، میزان LC50 در 96 ساعت برای آمونیاک و نیتریت به ترتیب 45/102 و 46/512 میلی گرم در لیتر بدست آمد. در بررسی تیمارها، اختلاف معنی داری در میزان گلوکز، کلسترول، AST، ALT و HDL بین گروه‌ها مشاهده شد (0.05>p). اما در میزان پروتئین تام و ALPاختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). تمام ماهیان تیمار آمونیاک + نیتریت + سولفات مس در 96 ساعت، در چند ساعت اول از شروع آزمایش دچار تلفات شدند. میزان کلسترول در تیمار آمونیاک و تیمار آمونیاک + نیتریت کاهش معنی داری نسبت به سایر تیمار‌ها نشان داد (p<0.05). در سنجش آنزیم های سرمی، بیشترین تغییرات در تیمار آمونیاک + نیتریت + سولفات مس مشاهده گردید. به طور کلی نتایج نشان می دهد که وجود نیتریت و آمونیاک در آب همزمان با درمان با فرمالین و سولفات مس، می تواند باعث تلفات یا افزایش معنی دار برخی آنزیم ها مثل AST، ALT و LDH شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات