دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 57، بهمن 1396، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز

صفحه 5-8

10.22055/ivj.2017.36795.1613

سمیه بهرامی؛ علی رضا البرزی؛ بهمن مصلی نژاد؛ حسن جوانشیری قاسم آبادی


طراحی پلاسمید یوکاریوتی بیان کننده اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی ‏دوام گاوی در سلول ‏های جنینی کلیه انسان

صفحه 19-27

10.22055/ivj.2017.60443.1793

رضا پسندیده؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ جمال فیاضی؛ هدایت الله روشنفکر؛ محسن لطفی


گزارش موردی

رخداد همزمان بیماری های گورم و مشمشه در یک رأس قاطر در استان ایلام، ایران

صفحه 109-114

10.22055/ivj.2017.56495.1758

علی عباس نیکوند؛ مهدی رشنوادی؛ نادر مصوری؛ روح الله کشاورز؛ روح اله دلخواه