مقایسه‌ی عملکرد سه سویه‌ی جوجه‌ی گوشتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش آموخته ی دکترای حرفه ای، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور مقایسه‌ی عملکرد سه سویه‌ی متداول جوجه‌ی گوشتی در ایران، 36000 قطعه جوجه‌ی یک‌روزه از سه سویه‌ی راس308، کاب500 و هوبارد اف15 خریداری شد و در 6 سالن، 6000 قطعه‌ای با دو تکرار از هر سویه، در شرایط پرورشی مشابه (تغذیه و مدیریت پرورش یکسان) به مدت 49 روز پرورش داده شدند. صفات عملکردی مورد مطالعه شامل میانگین افزایش وزن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد ماندگاری و شاخص کارایی تولید بود. نتایج نشان داد میانگین افزایش وزن سویه هوبارد اف15 نسبت به دیگر آمیخته‌ها بالاتر بود درحالی‌که کاب500 پایین‌ترین وزن را در پایان دوره پرورش داشت. میانگین خوراک مصرفی در کل دوره در سطح (05/0>p) معنی‌دار بود، سویه کاب بیش‌ترین و سویه هوبارد اف15 دارای پایین‌ترین سطح خوراک مصرفی نسبت به دیگر سویه‌ها بود. ضریب تبدیل غذایی در دوره‌های رشد، پایانی و کل دوره معنی‌دار بود بصورتی‌که سویه‌ی هوبارد اف15 با کم-ترین ضریب تبدیل، بهترین بازدهی و سویه‌ی کاب500 ضعیف‌ترین ضریب تبدیل غذایی را داشت. شاخص کارایی تولید در سویه هوبارد اف15 بالاتر و در کاب500 کم‌ترین بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات