رخداد همزمان بیماری های گورم و مشمشه در یک رأس قاطر در استان ایلام، ایران

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه ایلام

3 دانشیار آزمایشگاه رفرانس سل دامی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج، کرج

4 کارشناس آزمایشگاه رفرانس سل دامی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج، کرج

5 کارشناس اداره ی بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی، اداره ی کل دامپزشکی استان تهران، سازمان دامپزشکی کشور

چکیده

مشمشه یک عفونت مسری تک‌سمیان است که به سه فرم جلدی، بینی و ریوی رخ می‌دهد. عامل بیماری باکتری بورخولدریا مالئی است. بیماری در اسب‌ها معمولأ مزمن است در حالی که در قاطر و الاغ اغلب حاد و کشنده است. تیر ماه سال 1394، در استان ایلام یک راس قاطر نر 5 ساله، با شکایت کم‌اشتهایی، زخم‌های جلدی و ریزش ترشحات چرکی از مجاری بینی، مورد معاینه قرار گرفت. در معاینه، ندول زیرجلدی و زخم‌های جلدی، جراحت دو طرفه مخاط بینی، ترشحات چرکی بینی و صدای خرناس تنفسی جلب توجه کرد. در ابتدا به‌واسطه شک به بیماری مشمشه، آزمایش مالئین انجام شد اما نتیجه آن منفی شد. سپس سواب از مخاط بینی و یک ندول باز نشده زیرجلدی همراه با سرم خون جهت انجام آزمایش‌های کشت باکتریایی، تست ثبوت مکمل و الایزا در تفریق مشمشه از بیماری‌های استرانگل و لنفانژیت السراتیو اخذ و بررسی شدند. از کشت سواب‌ها، باکتری بورخولدریا مالئی جدا نگردید، اما استرپتوکوکوس اکوئی جدا شد. همچنین نتایج آزمایش‌های سرمی ثبوت مکمل و الایزا که به منظور تشخیص مشمشه انجام شد، مثبت شدند. نتیجه‌گیری می‌شود که اعتماد به منفی شدن تست جلدی مالئین که در یک بیمار بالینی یک اتفاق معمول است و عدم جدا سازی باکتری بورخولدریا مالئی بدلیل زمان‌بر بودن ارسال نمونه باکتریولوژی به آزمایشگاه‌های معدود و خاص مشمشه، ممکن است در تشخیص مشمشه گمراه کننده باشند. اما در بیمار مورد بررسی، علایم بالینی همراه با مثبت شدن آزمایش ثبوت مکمل و الایزای غیر مستقیم برای مشمشه و نیز جدا سازی استرپتوکوکوس اکوئی، تشخیص توأم گورم و مشمشه را ممکن ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات