روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمراه اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    طول کلی و ناحیه­ای نخاع شوکی و ستون مهره­ای در 36 جنین بز که از کشتارگاه اهواز جمع­آوری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت.  این نمونه­ها در 3 گروه، گروه یکم با CRL 20-10 سانتی­متر، گروه دوم 30-20 سانتی­متر و گروه سوم 40-30 سانتی­متر، هر گروه شامل 12 جنین (6 جنین نر و 6 جنین ماده) بود.  مطالعات روی 3 گروه جنینی نشان داد که در نخاع شوکی ناحیه­ی سینه­ای بلندترین و به ترتیب نواحی گردنی، کمری، خاجی و دمی قرار داشت در حالی که در ستون مهره­ای طول خاجی کوتاه­تر از ناحیه­ی دمی بود.  از لحاظ آماری عامل جنسیت در طول نواحی مختلف نخاع شوکی و ستون مهره­ای اختلاف معنی­داری نداشت.  بین نواحی مختلف نخاع شوکی و ستون مهره­ای در هر 3 گروه جنینی تفاوت معنی­دار (001/0P<) وجود داشت.  فرمول مهره­ای در جنین­های نر و ماده­ی بز C7T12-13L6-7S5Co10-12بود که به استثنای مهره­های گردنی و سینه­ای تعداد مهره­ها در سایر نواحی با فرمول مهره­ای منتشره در بعضی متون مطابقت و با برخی دیگر مغایرت داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات