بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه23527 LGG بر روی رشد و بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی، دانشکدهی دامپزشکی، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه بهداشت موادغذایی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فن آوری های نوین آمل

چکیده

    افزایش ماندگاری، ایمنی مواد غذایی و ارتقای سلامتی انسان با استفاده از میکرو فلور طبیعی از موضوعات غالب در بهداشت عمومی محسوب می­شوند.  در این تحقیق اثر سویه­ی لاکتوباسیلوس رامنوسوس (LGG) با منشاء روده­ای بر رشد و تولید انتروتوکسین­های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سپس بر بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.  بدین منظور، پس از تلقیح این سویه (cfu/ml 107 × 1) و استافیلوکوکوس اورئوس (cfu/ml 105 × 1) در محیط TSB و گرم­خانه­گذاری در دو دمای 25 و °C 35، در زمان­های صفر، 24، 48 و 72 ساعت، از کشت مخلوط موجود در محیط TSB در محیط­های اختصاصی کشت و شمارش انجام شد.  استافیلوکوکوس اورئوس بدون حضور لاکتوباسیلوس به عنوان کنترل گرم­خانه­گذاری شد و سپس بررسی تولید انتروتوکسین با استفاده از کیت الیزای ریدااسکرین و همچنین بررسی بیان ژن انتروتوکسین A استافیلوکوکوس اورئوس در کشت­های مخلوط و کنترل به روش RT Real time PCR مطالعه گردید.  لاکتوباسیل مورد مطالعه، رشد استافیلوکوکوس اورئوس را نسبت به نمونه­ی کنترل 3 لوگ در دمای °C 25 و 2 لوگ در دمای °C 35 کاهش داد (05/0P<).  همچنین تولید انتروتوکسین­های A، C و E در دمای °C 25 و انتروتوکسین نوع E و A در دمای °C 35 توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس مهار گردید.  مقایسه­ی میزان بیان ژن sea بین کشت­های تیمار و کنترل در دمای °C 25 کاهش معنی­داری به میزان 82/6 برابر در بیان ژن نشان داد (05/0P<).  در حالی که کاهش معنی­داری در دمای °C 35 مشاهده نشد.  با توجه به اثر کاهشی مشاهده شده در این مطالعه، استفاده از این سویه برای پیش­گیری از رشد و تولید توکسین باکتریایی و همچنین جهت بهبود کیفیت و ارتقای سلامتی مواد غذایی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات