اثر تداخل دارویی فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حرفه ای، دانشکده ی دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده ی دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد گروه علوم پایه، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شیراز

چکیده

تداخلات فارماکوکینتیک یکی از انواع مهم تداخلات دارویی در مباحث فارماکولوژی می‌باشد که به تبع می‌تواند بر روی فعالیت فارماکولوژژیکی دارو در بدن تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده بود. هشت قلاده سگ ماده به دو گروه کنترل و آزمایش به طور تصادفی تقسیم شدند. با اندازه‌گیری فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سلامت حیوانات مورد تایید قرار گرفت. در گروه کنترل سالین نرمال 9/0% ( 1/0 میلی لیتر به ازای کیلوگرم) و گروه آزمایش فنیل بوتازون 20% با همان دوز گروه کنترل قبل از تجویز تیوپنتال 5% (34/0 میلی لیتر به ازای کیلوگرم) داخل وریدی تجویز شد. با خون‌گیری در زمان های مختلف بعد از بیهوشی غلظت تیوپنتال در سرم با روش HPLC اندازه‌گیری شد. فاکتورهای فارماکوکینتیک از جمله ضریب حذف، نیمه‌عمر، حجم‌توزیع و کلیرانس به صورت غیرمحفظه‌ای با نمودار غلظت-زمان تیوپنتال محاسبه شد. نتایج نشان داد، نیمه عمر و حجم توزیع تیوپنتال در گروه آزمایش نسبت به کنترل افزایش معنی‌داری داشت. اما سرعت حذف دارو و کلیرانس در گروه آزمایش کمتر از کنترل شد و این اختلاف معنی‌دار بود (05/0P<). بنابراین حضور فنیل بوتازون می‌‌تواند سبب افزایش نیمه‌عمر و حجم‌توزیع تیوپنتال در سگ ماده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات