تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکترای حرفه ای، دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    تیلریوز اسبی یکی از بیماری­های انگلی با اهمیت در بین تک­سمی­ها می­باشد.  تشخیص دقیق حاملین این انگل برای پیش­گیری از بیماری و اقدامات کنترلی مؤثر، می­تواند حائز اهمیت باشد.  به همین منظور هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی احتمال وجود انگل تیلریا اکوئی در سگ­های شهرستان اهواز بوده است.  در مجموع نمونه­ی خون 100 قلاده سگ به روش مولکولی برای بررسی حضور انگل تیلریا اکوئی بررسی گردید.  پس از استخراج DNA از خون کامل سگ­ها، برای ردیابی DNA انگل تیلریا اکوئی روی نمونه­ها واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) انجام شد و نتایج آن­ها با استفاده از ژل آگارز مشاهده گردید.  از بین 100 نمونه­ی خون مورد مطالعه تنها در دو مورد آلودگی به انگل تیلریا اکوئی مشاهده گردید.  به عبارتی، به نظر می­رسد که 2 درصد از سگ­های مورد مطالعه احتمالاً حامل انگل تیلریا اکوئی بودند.  در مجموع، نتایج مطالعه­ی حاضر نشان می­دهد که سگ­های شهرستان اهواز آلوده به انگل تیلریا اکوئی بوده­اند.  بنابراین این حیوانات می­توانند احتمالاً به عنوان حاملین احتمالی انگل تیلریا اکوئی مطرح باشند.  لذا در ارتباط با برنامه­ریزی جهت کنترل تیلریوز اسبی در میان اسبان، آلودگی سگ­ها نیز باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات