طراحی پلاسمید یوکاریوتی بیان کننده اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی ‏دوام گاوی در سلول ‏های جنینی کلیه انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

5 استادیار پژوهشی مدیریت کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

    گلیکوپروتئین G ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی (BEFV) به عنوان یک نامزد احتمالی جهت ایمن‏سازی حیوانات در برابر بیماری تب
بی­دوام شناخته شده است.  در سال‏های اخیر، این پروتئین جهت تولید یک واکسن نوترکیب مورد توجه ویژه‏ بوده است.  هدف از مطالعه­ی حاضر، ساخت یک پلاسمید یوکاریوتی بیان کننده­ی اپی‏توپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی، برای استفاده به عنوان یک واکسن DNA احتمالی در مطالعات آینده بود.  به این منظور، اپی‏توپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G در ناقل بیانی یوکاریوتی pEGFP-N1، تحت کنترل پروموتر سیتومگالوویروس انسانی (CMV) کلون شد.  سپس سازه­ی نوترکیب pEGFPN1-G1 به سلول‏های جنینی کلیه­ی انسان (HEK 293) انتقال یافت و کارایی بیان پروتئین با استفاده از روش‏های ایمونوفلورسنس غیرمستقیم (IFA) و ایمنوبلات بررسی شد.  مشاهده­ی فلورسنس درون سیتوپلاسم سلول‏های ترانسفکت شده و ظهور یک باند مجزا با وزن مولکولی تقریبی 26 کیلو دالتون در آزمایش ایمنوبلات در واکنش به یک سرم موش ضد پروتئین G1، نشان‏دهنده­ی بیان موفق پروتئین G1 توسط این سازه­ی نوترکیب در سلول‏های میزبان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات