بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکترای حرفه ای، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه بیماریهای طیور، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار گروه بیماری های داخلی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

کلی باسیلوز یکی از بیماری های مهم صنعت طیور است. استفاده از آنتی بیوتیک‌ها، مهم‌ترین روش درمانی و کنترلی این بیماری است. یکی از نکات اساسی در انتخاب دارو، بررسی حساسیت باکتری جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک مصرفی است. در این مطالعه مقاومت فنوتیپی تعداد 44 جدایه باکتری از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه با نشانه های کلی سپتی سمی نسبت به آنتی بیوتیک سولفادیازین به روش انتشار در دیسک و مقاومت ژنوتیپی آن ها با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 20 جدایه (5/45%) به سولفادیازین مقاوم بودند و 25 جدایه (8/56%) دارای ژن Sul1 بودند. همچنین پنج جدایه که حامل ژن Sul1 بودند در بررسی فنوتیپی مقاومتی از خود نشان ندادند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقاومت جدایه‌های اشریشیاکلی در شهرستان ارومیه نسبت به سولفونامیدها بالا است و ژن Sul1 نقش مهمی در بروز مقاومت نسبت به سولفونامیدها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات