تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکترای تغذیه دام، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 دانشیار گروه علوم پایه ،دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

    آسیت یکی از بیماری­های متابولیک است که سبب آسیب­های اقتصادی زیادی در جوجه­های گوشتی می­شود.  این مطالعه به منظور بررسی اثرات اسیدهای آمینه­ی تریپتوفان و ترئونین در جوجه­های گوشتی ماده تحت آسیت القایی با سرما بر عملکرد، پارامترهای کمی گوشت، درصد تلفات، برخی آنزیم­ها، هورمون­های تیروئیدی و فراسنجه­های خونی و قلبی جوجه­های گوشتی انجام شد.  برای این منظور، از 300 قطعه جوجه­ی گوشتی یک روزه سویه­ی راس در قالب 4 تیمار شاهد (تحت تنش سرمایی و بدون افزودن اسید آمینه) و اسیدهای آمینه تریپتوفان (140%راس)، ترئونین (130%راس) و هر دو اسید آمینه استفاده گردید.  هر تیمار حاوی 5 تکرار و هر تکرار دارای 15 جوجه در هر تکرار بود.  مصرف اسیدهای آمینه­ی تریپتوفان و ترئونین باعث بهبود عملکرد، وزن لاشه و سینه گردید (05/0P<).  مصرف اسید آمینه­ی ترئونین به تنهایی یا همراه با تریپتوفان باعث کاهش درصد تلفات ناشی از آسیت در کل دوره گردید (05/0P<).  همچنین نسبت وزن بطن راست به کل بطن در جوجه­های تغذیه شده با اسیدهای آمینه (به تنهایی یا با هم) کم­تر از مقدار مربوط به تیمار شاهد بود (05/0P<).  مصرف اسیدهای آمینه­ی تریپتوفان و ترئونین تأثیری بر فعالیت آنزیم­های خونی، هورمون­های تیروئیدی، دمای مقعدی و فراسنجه­های خونی نداشت (05/0P>).  به طور کلی، مصرف اسیدهای آمینه­ی تریپتوفان و ترئونین از طریق کاهش مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک باعث کاهش تلفات ناشی از آسیت در جوجه­های گوشتی می­گردد.

کلیدواژه‌ها