مقایسه تأثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت آبزیان، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 استادیار بخش بروسلوز، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

چکیده

استرپتوکوکوزیس / لاکتوکوکوزیس بیماری‌ مهم صنعت آبزی پروری بویژه قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykis می‌باشد. هدف از این تحقیق مقایسه‌ی تأثیر واکسن دوگانه‌ی استرپتوکوکوزیس خارجیLactococus garvie) و (Streptococcus iniae و واکسن تولیدی داخل بر پاسخ های ایمنی شامل فعالیت کمپلمان، میزان لیزوزیم سرم، قدرت باکتری کشی و انفجار تنفسی (احیاء NBT) و برخی شاخص‌های خونی شامل شمارش کلی گلبول‌های قرمز و سفید و درصد هماتوکریت و همچنین عملکرد رشد شامل وزن اولیه، وزن ‌پایانی، درصد افزایش وزن بدن، میزان رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، میزان کارآیی پروتئین، درصد افزایش وزن بدن و فاکتور وضعیت در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. برای انجام این مطالعه تعداد 630 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با وزن حدود 3±26 گرم در سه تیمار واکسن خارجی، واکسن ایرانی و شاهد تقسیم و طی یک دوره 60 روزه و در روزهای صفر، 14، 30، 45 و 60 روز پس از واکسیناسیون نمونه گیری انجام شد. نتایج حاصله نشاندهنده افزایش شاخص‌های خونی و پاسخ‌های ایمنی اندازه‌گیری شده در ماهیان قزل‌آلای واکسینه نسبت به گروه کنترل از روز 14 تا 60 آزمایش می‌باشد که مقدار آنها در گروه واکسن خارجی بیشتر از دو گروه دیگر بود. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که واکسن ایرانی تأثیر بهتری بر عملکرد رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان نسبت به گروه واکسن خارجی و گروه کنترل داشته است. با توجه به نتایج کلی این مطالعه، واکسیناسیون با واکسن خارجی و داخلی توانسته است تاثیر مثبتی بر روی شاخص‌های سلامت ماهی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات