دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-30 
مطالعه واکنش پروتئین A همجوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) با ایمونوگلوبولین برخی گونه های حیوانی

صفحه 86-93

10.22055/ivj.2015.10122

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ داریوش غریبی؛ مسعود قربانپور؛ سارا یعقوبی؛ پژمان محمودی؛ الهام رضایی؛ محمد رشنو؛ ندا مهر آور


گزارش موردی

مسمومیت با آیورمکتین در بره

صفحه 113-118

10.22055/ivj.2015.10131

هادی صمدیه؛ سید علیرضا تقوی رضوی زاده