تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) در جیره بر ریخت شناسی روده کوچک و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده

    این پژوهش با هدف بررسی اثرات هم‌کوشی افزودن عصاره‌ی برگ زیتون و روغن کنجد به عنوان منابع آنتی‌اکسیدان طبیعی در جیره بر ریخت‌شناسی ژژونوم و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی انجام شد.  برای این منظور 150 قطعه جوجه‌ی نر گوشتی سویه راس 308 در 6 تیمار با 5 تکرار و 5 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند.  این آزمایش به صورت فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح عصاره‌ی هیدروالکلی برگ زیتون (0، 120 و 240 میلی‌گرم در کیلوگرم) و دو نوع روغن گیاهی (روغن خام ذرت و کنجد) اجرا شد.  جیره‌های آزمایشی شامل: جیره بر پایه‌ی ذرت و کنجاله‌ی سویا حاوی روغن خام ذرت و فاقد عصاره‌ی برگ زیتون، جیره‌ی پایه حاوی روغن کنجد و فاقد عصاره‌ی برگ زیتون، جیره‌ی پایه حاوی روغن خام ذرت و 120 میلی‌گرم عصاره‌ی برگ زیتون، جیره‌ی پایه حاوی روغن کنجد و 120 میلی‌گرم عصاره‌ی برگ زیتون، جیره‌ی پایه حاوی روغن خام ذرت و 240 میلی‌گرم عصاره‌ی برگ زیتون، جیره‌ی پایه حاوی روغن کنجد و 240 میلی‌گرم عصاره‌ی برگ زیتون بودند.  جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌ی حاوی روغن خام ذرت و بدون عصاره‌ی برگ زیتون کم‌ترین طول پرزهای ژژونوم (1085 میکرومتر) را داشتند (05/0P<).  جایگزینی روغن کنجد به جای روغن خام ذرت در جیره منجر به افزایش معنی‌دار عرض پرزها و کاهش معنی‌دار غلظت تری‌گلیسرید خون جوجه‌های گوشتی گردید (05/0P<).  گنجاندن عصاره‌ی برگ زیتون در جیره غلظت گلوکز و مالون‌دی‌آلدئید سرم خون را به طور معنی‌داری کاهش داد (05/0P<).  به نظر می‌رسد استفاده‌ی توأم عصاره‌ی برگ زیتون و روغن‌ کنجد در جیره‌ی جوجه‌های گوشتی در سن 7 تا 28 روزگی دوره‌ی پرورش، می‌تواند به دلیل داشتن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی قوی اثرات مثبتی بر فراسنجه‌های خونی و سلامت دستگاه گوارش داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات