اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی، گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    به تازگی نشان داده شده است که تجویز حاد نانو اکسید روی، اثر اضطراب‌زدایی قوی‌تری نسبت به اکسید روی معمولی دارد.  فعالیت ورزشی نیز می‌تواند سبب کاهش سطح اضطراب در ورزشکاران گردد.  این مطالعه جهت روشن شدن اثر تجویز مزمن اکسید و نانو اکسید روی به تنهایی و در کنار فعالیت ورزشی هوازی بر رفتارهای اضطرابی می‌باشد.  موش‌های صحرایی نر بالغ (gr10±185) در گروه‌های:  کنترل، فعالیت ورزشی (6 هفته‌ای) ، دریافت‌کننده‌ی اکسید روی و نانو اکسید روی (mg/kg I.P1) روزانه به مدت 6 هفته به تنهایی و همراه فعالیت ورزشی تقسیم شدند.  گروه‌های دارای فعالیت ورزشی 30 دقیقه پس از تزریق بر اساس پروتکل تمرینی به فعالیت می‌پرداختند.  پس از پایان 6 هفته، شاخص‌های اضطراب (درصد  حضور در بازوی باز (%OAT) و درصد ورود به بازوی باز (%OAE) و فعالیت حرکتی توسط دستگاه ماز به علاوه مرتفع، ارزیابی شد.  فعالیت ورزشی، اکسید روی معمولی و نانو اکسید روی با افزایش %OAT (به ترتیب با 05/0p< ، 01/0p< ، 001/0p<) و %OAE (به ترتیب با 05/0p< ، 05/0p< ، 01/0p<) بدون تغییر در فعالیت حرکتی اثر ضد اضطرابی نشان دادند.  اثر ضد اضطرابی نانو اکسید روی در کنار فعالیت ورزشی در مقایسه با فعالیت ورزشی به تنهایی حفظ گردید (05/0P<) در حالی که این اثر برای اکسید روی معمولی مشاهده نشد.  به نظر می‌رسد که تجویز مزمن نانو اکسید روی در مقایسه با شکل معمولی آن اثر ضد اضطرابی معنی‌دارتری نشان می‌دهد و در حضور ورزش نیز این اثر حفظ می‌شود.  تفاوت اثر ضد اضطرابی نانو اکسید روی در مقایسه با اکسید روی معمولی در کنار ورزش می‌تواند ناشی از خواص مرتبط با اندازه‌ی نانو ذرات باشد که کارایی آن‌ها را نسبت به نوع معمولی افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات