بررسی اثر ماکروگارد بر کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس (Streptococcus iniae) و برخی شاخص های خونی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه منابع طبیعی گرگان

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فار س بوشهر

4 دانشگاه آزاد بوشهر واحد عالی شهر

5 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

6 پژوهشکده میگو بوشهر

چکیده

    هدف از این مطالعه ارزیابی اثر تجویز خوراکی بتاگلوکان (ماکروگارد) (1 گرم به ازای هر کیلوگرم غذا به مدت 45 روز) و واکسن ضد استرپتوکوکوزیس بر عوامل رشد و پارامترهای خونی شامل میزان هماتوکریت، هموگلوبین، MCV ، MCH ، MCHC و تعداد کلی گویچه‌های قرمز و سفید ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بود.  تیمار‌ها شامل 4 تیمار شاهد، واکسن، واکسن به همراه ماکروگارد و ماکروگارد بود، که در یک دوره 45 روزه بررسی شدند.  واکسیناسیون به روش حمام و در یک نوبت انجام شد.  نتایج حاصله نشان داد که وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی ماکروگارد نسبت به تیمار شاهد اثر مثبت و معنی‌داری داشت (05/0p<).  افزایش معنی‌دار تعداد کل گویچه‌های سفید در تیمارهای واکسن و ماکروگارد به همراه واکسن نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد (05/0p<).  در شمارش افتراقی گویچه‌های سفید، تعداد لنفوسیت‌ها در تیمارهای ماکروگارد، واکسن و واکسن به همراه ماکروگارد اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نشان داد (05/0p<).  نتایج بقا در حمام باکتریایی با عامل حاد استرپتوکوکوزیس اینیایی در تیمار شاهد 75/46 درصد، در حالی که در تیمارهای واکسن، واکسن به همراه ماکروگارد و ماکروگارد به ترتیب 18/68، 95/83 و 91/50 درصد بود.  نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن بتاگلوکان به غذا تأثیر مثبتی بر رشد و مقاومت ماهی قزل‌آلای رنگین دارد و می‌تواند کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات